Aantekeningen


Treffers 1 t/m 100 van 11,939

      1 2 3 4 5 ... 120» Volgende»

 #   Aantekeningen   Verbonden met 
1
Aktesoort attestatie of verklaring
Datum 09/07/1658
Archief ONA Rotterdam
Inventarisnummer 452
Aktenummer/Blz. 152/258
Notaris Leonard van Zijl
Inhoud
Cornelis Cornelisz, 55 jaar oud, die als constapel gevaren heeft, en Cornelis Claesz Steije (of Stuijen), die op hetzelfde schip, het "Slot Hooningen", gevaren heeft als kwartiermeester, en welk schip in juni l.l. thuis gevaren is uit Oostindié, leggen een verklaring af op verzoek van Gerrit Bens, die als opperchirurgijn op hetzelfde schip gevaren heeft. Ze zeggen, dat op 13/07/1658 Cornelis Ulrixsz, onderchirurgijn op het schip in zicht van het land is gestorven. Enkele dagen eerder, toen hij al zwaar ziek was, heeft hij in hun bijzijn aan Gerrit Bens verzocht 6 stukken lijnwaad, die in een sloop in zijn kist lagen, daar uit te nemen en te bezorgen bij de herberg van St.Lucas alhier. Deze heeft beloofd dat te doen. Daarna is Cornelis Ulrixsz overleden. Bens heeft de stukken lijnwaad meegenomen om ze te bezorgen. Ze weten dus, dat de 6 stukken lijnwaad die hij bij die van hem heeft gelegd hem niet toekomen.

De volgende akte nr.153 staat op bladzijde 258 A 
Steuij, Cornelis Claeszn (I368424)
 
2
Aktesoort diverse akten
Datum 20/01/1912
Archief ONR Ridderkerk
Inventarisnummer 181
Aktenummer/Blz. 324/39
Notaris J.W. de Wijn
Inhoud
volmacht tot eedsaflegging
verschenen:
Willem van Splunder Sr., aannemer wonende te Ridderkerk, die verklaarde
dat de procedure voor de rechtbank te Rotterdam van Cornelis Johannes Stuy, aannemer wonende te Rotterdam, als eiser, tegen de comparant als gedaagde,is opgedragen een eed af te leggen.
Eed is vermeld in de akte. 
Stuij, Cornelis Johannes (I3583)
 
3
Aktesoort machtiging
Datum 13/03/1670
Archief ONA Rotterdam
Inventarisnummer 462
Aktenummer/Blz. 11/23
Notaris Leonard van Zijl
Inhoud
Gerrit van der Steuijen, getrouwd met Baertje Varel, machtigt Engelbrecht Michielsz van Wachtendonck, koopman in Amsterdam, om van Neeltge van der Manen, weduwe en erfgename van Bruijn de Roij, een zesde deel van 1250 gulden te innen, van goederen van zijn vrouw, en bovendien geld, dat hij zelf vgs. een obligatie nog te goed heeft. 
van Stuijen, Gerrit Claeszn (I368425)
 
4
Aktesoort overeenkomst
Datum 21/04/1857
Archief ONR Ridderkerk
Inventarisnummer 93
Aktenummer/Blz. 81/100
Notaris Reinier Hendrik van der Waijfort
Inhoud
Gelof Stuij, bouwman te Bleskensgraaf, als vader de belangen waarnemende van zijn minderjarige zoon Nijs Stuij, zonder beroep eveneens te Bleskensgraaf, komt via Jan de Jong te Ridderkerk als zijn gemachtigde, met Johannes Arnoldus Raasvelt, smid te 's Gravenhage overeen dat hij de dienstplicht zal overnemen van voornoemde minderjarige voor een bedrag van 325 gulden.  
Stuij, Gelof Willemszn (I93133)
 
5
Aktesoort schuldbekentenis
Datum 30/04/1663
Archief ONA Rotterdam
Inventarisnummer 378
Aktenummer/Blz. 138/282
Notaris Jacobus Delphius
Inhoud
Gerrit Claesz van Steuij, bekent een schuld van 300 gulden te hebben aan Pieter Biscop, commijs generael van de convoijen en licenten, ter zake van een lening. 
van Stuijen, Gerrit Claeszn (I368425)
 
6
Aktesoort testament
Datum 25/02/1793
Archief ONR Ridderkerk
Inventarisnummer 32
Aktenummer/Blz. 10/63
Notaris Hendrick Verhoeff
Inhoud
Jan van den Berg, schepen van en wonend te Wijngaarden en zijn vrouw Grietje Jansd Roskam benoemen elkaar bij eerstoverlijden tot enig erfgenaam. De langstlevende benoemt tot enige erfgenamen de vijf kinderen Lijsbeth, Baardje, Jannigje, Huibert en Anna van den Berg en het nagelaten kind van hun overleden dochter Willemtje van den Berg. Voor de ongelukkige dochter Anna wordt een speciale regeling getroffen. Tot executeurs en voogden benoemen ze hun zoon Huibert van den Berg en hun schoonzoon Dirk Stuij. 
van den Berg, Jan Huijbertszn (I138152)
 
7
Aktesoort verkoop
Datum 15/08/1637
Archief ONA Rotterdam
Inventarisnummer 325
Aktenummer/Blz. 163/349
Notaris Arent van der Graeff
Inhoud
De erven van Ariaentje Tyszdr en Arien Bastiaensz dragen een rentebrief van 100 gulden over aan de diaconie, in persoon van Jan Pietersz van Heel, rentmeester van deze diaconie. De vergoeding hiervoor is 2/3e van het kapitaal en rente, zijnde 76 gulden. De rentebrief d.d. 01-08-1630 is t.l.v. Bouwe Cornelisz, huistimmerman, en heeft als onderpand een huis en erf aan de oostzijde van de Stincksteech, grenzend tZ aan Pieter Cornelisz, tN aan Jan Ariensz en strekt tot achter het erf van Jan Ariensz.
De erven worden vertegenwoordigd door Trijntje Gillis, weduwe van Cornelis Claesz Steuye, voor 1/3e; en Maertjen Pieters, vrouw van Conelis Starreman voor 2/3e.
NB: Maertje tekent als Maertgen Pieters, Trijntje als Trijntje Gillisdr.
 
Cabau, Trijntge Gillisdr (I368418)
 
8
Aktesoort attestatie of verklaring
Datum 23/05/1641
Archief ONA Rotterdam
Inventarisnummer 263
Aktenummer/Blz. 101/179
Notaris Arnout Hofflant
Inhoud
Neeltge Maertensdr, weduwe van Henrick Dircxz, 63 jaar, en Trijntge Gillisdr, weduwe van Cornelis Claesz Steuije, 62 jaar, leggen een verklaring af op verzoek van de erfgenamen van wijlen Cornelis Pietersz Bisschop. Zij verklaren uit hun ervaring als dienstmaegden, in welke hoedanigheid zij respectievelijk ca. 34 en 40 jaar geleden bij de heer Bisschop woonden, de waterloop van de laatste van diens erf over de drop van het huis van Willem Jansz en het erf van capiteyn Arent Tromp, dat nu door Adriaen van Berckel gekocht is, liep, en dat dat gezamenlijk is gebruikt, zonder dat daar bezwaar tegen werd gemaakt. 
Cabau, Trijntge Gillisdr (I368418)
 
9
Bruidegom Gillis Cornelissz van der Steuij , jongeman , van Rotterdam , wonend: Nieuwestraet
Bruid Ingetien Willems , jongedochter , van Den Briel , wonend: De Wijnstraet

Plaats Rotterdam
Datum trouwen 23-07-1628


Bron DTB Rotterdam Stadstrouw 
Gezin F106265
 
10
Bruidegom Jacobus Lievens , jongeman , van Rotterdam , wonend: Bierhaven
Bruid Catharina van Stuijen , jongedochter , van Rotterdam , wonend: Hoogstraat

Plaats Rotterdam
Datum trouwen 30-06-1686
Datum ondertrouw 23-06-1686

Opmerkingen volgens order van de Heren Burgermeesters mrs word

Bron DTB Rotterdam Trouw gereformeerd 
Gezin F106264
 
11
Den 12 Maart 1856 Boedelbeschrijving.
___________________________________________________________________________
Afschrift uitgemaakt

Heden den twaalfden maart des jaars achttien honderd zes en vijftig des namiddags ten twee ure._______________________________________________________________________
Heb ik Lambertus Gerardus van Aken Notaris resederende te Gorinchem . Hoofdplaats aan het vijfde arrondissement der provincie Zuid Holland, met de ten deze verzochte getuigen Hendrikus Johannes van Eeten met notaris klerk en Johannes Bastmeijer. Zaakwaarnemer. beiden te Gorinchem woonachtig en aan mij notaris bekend, mij vervoegd naar de huizing van Adriaan van Baaren staande in de gemeente Nederslingeland.
gemerkt nummer 9 aldaar is inwonende Aagje van Baaren, zonder beroep weduwe van en
in fransch wettige gemeenschap van goederen gehuwd geweest met Eimert Pals : in leven bouwman, gewoond hebbend en den achttienden january achttien honderd twee en veertig,
ab intestato te Giessennieuwkerk overleden en zulks om aldaar tot behoud der regten van allen die daarbij belang zouden mogen hebben over te gaan tot de beschrijving der goederen uitmakende de huwelijksgemeenschap tusschen gemelde weduwe en haren overledenen echtgenoot bestaan hebbende. Welke beschrijving zal geschieden ten verzoek en in tegenwoordigheid van voornoemde Aagje van Baaren. weduwe van Eimert Pals, voor hare eigene regten en in hoedanigheid van moeder en wettige voogdes over hare twee eenige nog
minderjarige kinderen genaamd Arie Pals oud achttien jaar en Aantje Pals, oud veertien jaren, door haar in huwelijk bij gemelden haren overleden echtgenoot verwekt en in die hoedanigheid ten deze bijgestaan door Adriaan van Baaren. arbeider, wonende te Nederslingeland, in betrekking van toezienden voogd der genoemde minderjarigen daartoe benoemd, door den heer kantonregter te Sliedrecht. bij acte van dato den een en twintigsten february achttien honderd zes en vijftig behoorlijk geregistreerd._______________________
Zijnde de verschenen personen aan mij notaris bekend._______________________________
Tot de beschrijving zullende overgaan verklaarde de rekwirante, dat geene roerende goederen, in schulden of, gereede gelden, tot de gemeenschap behoren of vallen op te schrijven, als zijnde bij het overlijden van haren echtgenoot, aanwezige meubelen, huisraad en kleederen van geringe waarde ten dienste en tot levensonderhoud van haar en hare kinderen aangewend en zij en hare kinderen na het overlijden van haren echtgenoot, door hare broeders op en ingenomen en van de noodige levensbehoeften voorzien, en dat niets dan alleen tot de gemeenschap behoord, het navolgend onroerend goed._____________________
Een perceel weiland. gelegen in den polder Muisbroek onder de Gemeente Giessennieuwkerk belend ten oosten Gijsbert Stek: ten westen Cornelis Romijn ten zuiden de achterwetering en ten noorden de heer Baron d’Ablaing van Giessenburg, bij het kadaster bekend in, Sectie A. onder nummers 388, weiland dertien roeden tien ellen en 1257, weiland, een bunder veertien roeden veertien ellen.__________________________________________________________
Tezamen groot een bunder zeven en twintig roeden vier en twintig ellen.________________

____________________________Bewijs van Eigendom_____________________________
Het uitreksel eener acte van scheiding op den twaalfden December achttien honderd twee en veertig voor den te Meerkerk, gevestigden notaris Gerrit Bodde, in tegenwoordigheid van getuigen te Gorinchem verleden behoorlijk geregistreerd. en overgeschreven ten kantore
der hypotheken te Gorinchem den zestienden December achttien honderd twee en veertig, deel, zes en twintig. numero zes en veertig.____________________________________________________________________ _____________________________
Schulden en Lasten

Aan polderlasten, achterstallig over de jaren achttien honderd drie en vijftig, vier en vijftig, en vijf en vijftig, tezamen eenne som van zeven en twintig, gulden .________________f 27, 00
De kosten der benoeming van den toezienden voogd, dezer inventarisatie en der verdere boedelredding, komen al hiervoor. ________________________________________Memorie
Met deze beschrijving werkzaam geweest zijnde tot des namiddags ten drie ure, heeft de rekwirante verklaard, dat naar haar beste weten niets meer tot dezen boedel behoorende, valt op te schrijven en dat zij niets heeft achtergehouden, verduisterd of vervreemd, noch gezien of geweten heeft dat door anderen was achtergehouden, verduisterd of vervreemd is geworden van hetgeen tot dezen boedel behoort en die verklaring door haar met den eed afgelegd in handen van mij notaris bevestigd zijnde en deze inventarisatie gesloten.__________________
Eindelijk nog verklaart de rekwirante Aagje van Baaren . bij deze te volmagtigen den Heer Wilhelmus Jacobus Ulrich van Roosendaal, Candidaat notaris, wonende te Gorinchem. Speciaal om zoo noodig en des verwant wordende namens haar in hare hoedaanigheid van moeder en voogdes of over de genoemde minderjarigen, voor dezelve de nalatenschap van wijlen hunnen vader te aanvaarden onder het voorregt van boedelbeschrijving en daarvan de noodige verklaring en acte ter griffie der regtbank te Gorinchem uit te brengen en onderteekenen._______________________________________________________________
Gedaan en gepasseerd te Nederslingeland ter plaatse bij de en in tegenwoordigheid als
voormeld en na gedaane voorlezing is deze minute te die in bewaring van mij notaris gebleven is behoorlijk geteekend door de comparanten de getuigen en mij notaris.__________


Aagje van Baaren
Adriaan van Baaren
H..J.van Eeten
J Bastmeijer
L G van Aken

Notaris

Geregistreerd te Gorinchem den negentienden Maart 1800 zes en vijftig,
deel zeven en vijftig folio drieentachtig regte van zeven tot vijf
Ontvangen een gulden zestig cent regt van inventaris, en tachtig cent regt
van volmagt, makende zamen met de 38 opcenten, drie gulden een en dertig
en een halve cent;
[: twee bladen zonder renvooijer :]

De ontvanger

Inventaris / 1.60
Volmagt / 0.80 { 3.31.5 }
38 opc…. / 0.91,5

Seeleer

Den 12 Maart 1856 Verkoop en Overdragt.
___________________________________________________________________________

Afschrift uitgegeven

Door Lambertus Gerardus van Aken. Notaris residerende te Gorinchem. Hoofdplaats van het vijfde arrondissement der provincie Zuid Holland. in tegenwoordigheid der twee na genoemde getuigen zijn verschenen:______________________________________________
Adriaan van Baaren.______________________________________________________
Baltus van Baaren._______________________________________________________
Aagje van Baaren, weduwe van Eimert Pals.
Gerrigje van Baaren, ongehuwd , allen bouwlieden, wonende in de gemeente Nederslingeland Marrigje van Baaren: huisvrouw van en ten deze bijgestaan en gemagtigd door Jan Blokland, bouwlieden. wonende te Peursum en dezelve Jan Blokland. voor zooveel zijne huwelijksregten aangaat.___________________________________________________
Deze comparanten verklaarden bij deze te hebben verzocht en dienvolgens bij deze,onder vrijwaring des regtens. in vollen vrijen eigendom, genot en gebruik af te staan. op en over te dragen aan en ten behoeve van het Burgerlijk Arm bestuur der Gemeente Nederslingeland,
voor hetwelk dezen koop wordt geaccepteerd door Wouter Kooyman. Klaas de Kuyper en Herbert Rietveld, allen bouwlieden, woonachtig te Nederslingeland. alhier mede verschijnende, in hunne kwaliteit van administrerende armmeesters van gezegd Armbestuur,
welk bestuur tot dezen aankoop is gemagtigd bij besluit der Gedeputeerde Staten van Zuid Holland van den derden Maart achttien honderd zes en vijftig. B. nummer 1277.
Het westelijk gedeelte van een woonhuis en erve staande en gelegen in de gemeente Nederslingeland.
Strekkende met den daarvoor en voor het oostelijk gedeelte van hetzelve huis gelegen tuin.
van het schoor van de Giessen tot het eigendom van Mattheus Heijboer, belend ten oosten
en westen dezelve Mattheus Heijboer, bij het kadaster bekend zonder sectie onder nummers 535.tuin. twee roeden negen en negentig ellen en 536.huis en erf, eene roede dertig ellen.____
Aan de gezamelijke verkoopers in eigendom aangekomen.als eenige nagelatene kinderen en erfgenamen van wijlen hunnen vader Gijsbert van Baaren.die hetzelve heeft verkregen bij acte van verkoop en overdragt op den zevenden July achttien honderd zevenen dertig.voor den notaris Adrianus Slotemaker en getuigen te Noordeloos verleden, behoorlijk geregistreerd en overgeschreven ten kantore der hypotheken te Gorinchem den eersten Augustus achttien honderd Zeven en dertig. deel 85. Nummer 28._____________________________________
deze verkoop en koop is geschied op en onder de navolgende voorwaarden._______________
a: Zoodanig als het verkochte zich bevindt strekkende belend en gelegen is en met al het geen volgens de wet als een noodzakelijke gevolg er bij behoort._______________________
b: Met alle voor en nadeelige erfdienstbaarheden, vrijdommen, regten, geregtigheden, lasten, belastingen en verdere gemeenelandsche en bijzondere. gevolgen van ouds af en jongstens regtens tot het verkochte behoorende en waaraan hetzelve onderworpen mag zijn.__
c: Dat alle rijksgrond en andere lasten, die van het verkochte geheven worden bij het verlijden dezer voor rekening van het Armbestuur zullen komen, hetwelk het gekochte mede
op heden in genot en gebruik zal kunnen aanvaarden.________________________________
d: Eindelijk voor en om eene som van vierhonderd gulden nederlandsch welke koop penningen de verkoopers erkennen uit handen van de koopers in hunne kwaliteit ontvangen te hebben en dezelven daarvoor zonder eenig voorbehoud bij deze te kwijten._____________
Zijnde de verschenen personen aan den notaris bekend._______________________________
Waarvan acte.________________________________________________________________


Gedaan en verleden te nederslingeland.in het regthuis aldaar. den twaalfden Maart achttien honderd zes en vijftig. in tegenwoordigheid van Wilhelmus Jacobus Ulrich van Roosendaal. Candidaat notaris Johannes Bastmeijer. zaakwaarnemer, wonende beiden te Gorinchem.
Als ten deze verzochte en aan mij notaris bekende getuigen, en na gedane voorlezing en verklaring van de comparante Gerrigje van Baaren, dat Zij niet kan schrijven, of naamteekenen. Als zulks niet geleerd hebbende, hebben de overige comparanten, de getuigen en mij notaris, deze minute die onder bewaring van mij notaris gebleven is behoorlijk onderteekend.________________________________________________________________
A v Baaren M kooijman
B van Baaren K. de Kuiper
Aagje van Baaren H: Rietveld
Jan Blokkand W. J .U. van Roosendaal
M v Baaren J. Bastmeijer
L .G .van Aken

NotarisGeregistreerd te Gorinchem den zeventienden Maart 1800 zes en vijftig, deel zevenen
vijftig, folio negenen zeventig verso stuk zes tot folio tachtig recto stuk een.
Ontvangen zestien gulden regt van verkoop met de 38 opcenten, twee en twintig gulden acht cent [: twee bladen zonder renvooijer: ]F 400.- 4 % = f 16.-- De Ontvanger
38 opc ,, 6.08
f 22.08

SeeleerDen 12 Maart 1856.________________Procesverbaal van verkooping van roerende goederen.

Deel 8 Extract uit het Register der aangiften
Aangifte n: 147. van openbare verkoopingen van roerende goederen aan het kantoor van registratie te Papendrecht.________________________
Den elfden Maart 1800 zes en vijftig._____________________________________________
Is verschenen Pieter Wapperom Teuniszoon. deurwaarder te Papendrecht. in hoedanigheid des gemagtigde van en alzoo voor en namens den heer Lambertus Gerardus van Aken, notaris, wonende te Gorinchem. blijkens onderhandsche volmagt en dato den 10 Maart 1856. behoorlijk geregistreerd, ten gemelde kantore berustende, dewelke heeft aangegeven dat zijn lastgever op Woensdag den twaalfden Maart aanstaande. des voormiddags ten tien ure. ten verzoeke in woonhuize van Adriaan van Baaren. bouwman te Nederslingeland, publiek zal verkoopen. meubilaire en andere roerende goederen requirant toebehoorende._____________
Waarvan Acte en heeft geteekend ( geteekend ) P. Wapperom T.Z. / Voor Extract aan het register.____________________________________________De ontvanger der registratie ___________________________________________________( geteekend ) J. Cazuun
Heden den twaalfden Maart achttien honderd zes en vijftig des voormiddags ten tien ure.___ Ten verzoeke en in tegenwoordigheid van Adriaan van Baaren.bouwman. wonende te Nederslingeland. _____________________________________________________________ Heb ik Lambertus Gerardus van Aken, Notaris residerende te Gorinchem: Hoofdplaats van het vijfde arrondissement der provincie Zuid Holland in tegenwoordigheid van Wilhelmus
Jacobus Ulrich van Roosendaal.Candidaat notaris en Johannes Bastmeijer.zaakwaarnemer.
wonende beiden te Gorinchem als ten deze verzochte en aan mij notaris bekende getuigen in het openbaar ter verkooping aangeboden. ten woonhuize van den requirant, de na temelden
roerende goederen en zulks op de volgende vooraf voorgelezene
__________________________________Voorwaarden______________________________
De verkooping geschiede bij inzet, opbod en afslag voetstoots zonder in maat, aard, getal, of in iets anders gehouden te zijn, voorts om guldens van honderd cents het stuk, te betalen,zonder korting in goed gangbaar geld, dadelijk bij den slag._____________________
De koopers moeten kontant bij den slag en boven den uitgeloofden koopprijs betalen tien cents van den gulden voor alle onkosten dezer verkooping.____________________________
Het verkochte is dadelijk na den slag voor rekening ten laste en gevare der koopers, die er de noodige zorgen voor moeten dragen en die den koopprijs ten volle moeten betalen ofschoon aan het verkochte ook buiten des koopers schuld eenig onheil of schade ondekt of overkomen ware. ______________________________________________________________________
Ieder kooper, is verpligt om dadelijk des gevorderd te stellen een of meer soliede gegoede en borgen, ten genoege van den verkooper, welke borgen verstaan worden zich te verbinden, als principale en solidaire schuldenaars afstand doende aan de voorregten van uitwinning en
schuldsplitsing_______________________________________________________________
Indien eenig kooper het kontant verschuldigde niet dadelijk konde of wilde voldoen of in gebreke bleef met het stellen van borgtogt, zal het door hem gekochte worden herveild,
hetzelve als dan meerder geldende is zulks ten voordeele van den verkoper doen minder geldende, zal het tekort komende, met al de kosten der herveiling op den gebrekigen kooper worden verhaald. Alle geschillen op de verkooping vallende en met dezelfde in verband staande, zullen door den notaris over dezen verkoop staande worden beslist. Zonder
tegenspraak van iemand._______________________________________________________
Na voorlezing van voorschreven Voorwaarden; is men overgegaan tot den verkoop der goederen aan de natemelden aan den notaris bekende personen allen bouwlieden te Nederslingeland woonagtig zoo er niet anders is vermeld, voor den daarbij uitgedrukten
koopprijs ___________________________________________________________________

Extract uit het register der aangiften
Deel 8 openbare verkoopingen
Aangifte n. 147 van roerende goederen aan het kantoor ter registratie aldaar te Papendrecht

Den elfden Maart 1800 zes en vijftig verschenen Pieter Wapperom Teuniszoon.
deurwaarder te Papendrecht
In hoedanigheid als gemagtigde van en alzoo voor en namens den deze Lambertus Gerardus van Aken notaris, wonende. te Gorinchem. blijkens onderhandse volmagt in dato den 10 Maart 1856. behoorlijk geregistreerd, den gemelden kantore berustende, dewelke heeft aan gegeven dat zijn lastgever op Woensdag den twaalfden Maart aanstaande, des voormiddags ten tien Ure, ten verzoeke in woonhuis van Adriaan van Baaren. bouwman te Nederslingeland, publiek zal verkoopen, meubulair en andere roerende goederen, den requirant toebehoorende

Waarvan Acte heeft geteekend
( geteekend ) P. Wapperom T.Z.
Voor extract aan het register
De ontvanger der registratie

Seeleer.


Den 10 April 1856. Proces verbaal van inzetting

__________________________________________________________________________________________


Heden den tienden April achttien honderd zes en vijftig.des namiddags ten vier Ure in de herberg van Wouter Kooyman, aan het Pinkeveer te Nederslingeland.___________________
Ten verzoeke en in tegenwoordigheid van den Heer Johannes Diederik van Slijpe. Burgemeester der gemeente Giessennieuwkerk en aldaar woonachtig.als bij onderhandsche volmagt geteekend te Nederslingeland den twaalfden Maart achttien honderd zes en vijftig speciaal gemagtigde van._______________________________________________________
a Aagje van Baaren. zonder beroep, vroeger woonachtig te Nederslingeland, thans op reis naar of zich bevindende in de Verenigde Staten van Noord Amerika. Weduwe van en in fransch wettige gemeenschap van goederen gehuwd geweest met Eimert Pals, in leven bouwman, gewoond hebbende in den achttienden Januari achttien honderd twee en veertig.
Ab intestato te Giessennieuwkerk overleden. Zoo voor hare eigene regten uit krachte der huwelijksgemeenschap als in hoedanigheid van moeder en wettige voogdesse over voor hare eenige uit voorschreven huwelijk verwekte nog minderjarige kinderen, genaamd
Arie Pals en Aantje Pals._______________________________________________________
b Adriaan van Baaren. zonder beroep. vroeger woonachtig te Nederslingeland, thans mede op reis naar of zich bevindende in Noord. Amerika in zijne hoedanigheid van toezienden voogd
over opgemelde minderjarigen. daartoe benoemd door den heer kontonregter te Sliedrecht bij
acte van den een en twintigsten february achttien honderd zes en vijftig.__________________
Welke volmagt na door den heer lasthebber in tegenwoordigheid van den ondergeteekende notaris en getuigen voor echt erkend en ten blijke daarvan door allen geteekend te zijn aan deze minute zal worden vastgehecht en met dezelve gelijktijdig ter registratie aangeboden.
Krachtens magtiging der arrondissements regtbank te Gorinchem.verleend bij derzelver vonnis van den acht en twintigsten Maart dezes jaars .Zal door Lambertus Gerardus van Aken. Notaris. resederende te Gorinchem.Hoofdplaats van het vijfde arrondissement der
Provincie Zuid Holland in tegenwoordigheid van Wilhelmus Jacobus Ulrich van Roosendaal.
Candidaat notaris . wonende te Gorinchem en Wouter Kooyman, herbergier, wonende te
Nederslingeland. als ten deze verzochte en aan mij notaris bekende getuigen.______________
Worden overgegaan tot de openbare veiling bij inzet en hooging naar plaatselijk gebruik van
na temelden perceel land en zulks op de navolgende vooraf voorgelezene.________________
___________________________ __________________________
Voorwaarden van Verkoop
__________________________________ ________________________________
artikel één
Het perceel zal worden verkocht, zoodanig hetzelver bij de toewijzing zal worden bevonden te zijn, met alle voor en nadeelige erfdienstbaarheden, vrijdommen, regt en geregtigheden dijken en kaden. groen en erven woonen en overpad tuschen bewooning
en verdere gevolgen van ouds af en jongere hetzelver behoorende en waaraan hetzelve onderworpen mag zijn en welke allen ten koopers voordeele, laste, rekening en gevare het perceel volstrektelijk volgen en daarmede overgaan. en volgt zooals zulks steeds plaats heeft,
aldus zonder eenige uitzondering ofschoon van het een en ander en deze niets word gemeld. liggende het perceel van het oogenblik der toewijzing af aan. Voor rekening en gevare en schade van den kooper.________________________________________________________

________________________________ ________________________________
artikel twee
Het te veilene perceel kan door den kooper in genot en gebruik worden aanvaard, dadelijk bij de geldelijke toewijzing._______________________________________________________
Ten saak van den kooper komen de rijksgrondlasten, van het perceel, sedert den eersten January laatstleden. Alsmede de dijk en polderlasten waarvan de billesten na dato dezer zullen worden uitgegeven.___________________________________________________________
_________________________________ ________________________________
artikel drie
Het perceel wordt aan den kooper geleverd en overgedragen.vrij van alle hypothecaire en andere verbanden en op en met zoodanige eigendomsregten als hetzelve door de verkooper verkregen of wel laatst bezeten is geweest, Zonder van die regten iets uittezonderen, met alle lasten en bezwaren die daarop gevestigd zijn of nader mogten blijken te bestaan, Zullende de verkooper in zijne kwaliteit, tot geene vrijwaring hoegenaamt, wegens hem onbekende lasten of verborgene gebreken van het verkochte gehouden zijn. terwijl aan den kooper bij de voldoening van den koopprijs zullen worden overgegeven. alle voorhanden zijnde brieven of de schulden van eigendom. Zonder tot de levering van ontbrekenden verpligt te zijn.________
_________________________________ ________________________________
artikel vier
De veiling en verkooping geschieden ten aanzien van de regten, uitgestrektheid, omvang, aard, strekking, belending, sectie, nummer en maat van het kadaster. lasten en belastingen geheel voetstoots. Zonder in iets dienaangaande gehouden te zijn._______________________
_________________________________ ________________________________
artikel vijf
Onafhankelijk van den te bedingen koopprijs zal de kooper binnen acht dagen met de toewijzing ten behoeve van den verkooper en ten kantore van den notaris over dezen verkoop
Staande moeten betalen veertien ten honderd van de door hem uitgeloofde kooppenningen , om daaruit te vinden en betalen de regten van Zegel, registratie en overschrijving de kosten van bekendmaking der verkooping de kamerhuur, het afslagersloon. de verdiensten des notaris en alle verdere onkosten geene uitgezonderd.
_________________________________ _________________________________
artikel zes
De kooppenningen zullen moeten worden betaald voor of uiterlijk op zes weken na de toewijzing aan handen van den verkooper, tegen overgifte aan den afschrift der processen verbaal van veiling en toewijzing, hetwelk aan den kooper zal verstrekken zoo tot bewijs van eigendom als tot leverantie van de kooppenningen __________________________________
Na verloop van gezegden betalingstijd zal de nalatige kooper onmiddellijk na aanmaning verbeuren eener boete van tien ten honderd boven den koopprijs en ten zijnen laste en schade tot de voldoening van een en ander dadelijk worden genoodzaakt.______________________
Terwijl in dien de toewijzing van het perceel zal zijn geschied aan meer dan een persoon, dezelve wel te zamen, doch ook niet minder ieder afzonderlijk en voor het geheel zullen aansprakelijk zijn. Onder afstanddoening aan het voorregt van schuldsplitsing_____________

________________________________ ________________________________
artikel zeven
De kooper zal gehouden zijn, om des gevorderd tot waarborg voor de kooppenningen en onkosten dadelijk bij de eindelijke toewijzing te stellen twee bekende in gegoedde borgen, ten genoege van den verkooper. dewelke volstaan zullen worden zich solidair. Onder afstand van de voorregten van uitwingenen en schuldsplitsing te hebben verbonden tot betaling der kooppenningen en onkosten bij aldien de kooper daarin nalatig mogen blijven. En ingeval van het stellen van borgen door den herverkooper van den kooper mogt worden gevorderd en hij daaraan niet konde of wilde voldoen zal het perseel dadelijk in herveiling worden gebragt._____________________________________________________________________
_________________________________ ________________________________
artikel acht
Indien de kooper in gebreke mogt blijven, de kooppennigen en onkosten op de bepaalde tijden en wijzen te voldoen. Zal de verkooper het regt hebben tot de herveiling van het perceel over te gaan zonder dat het noodig zal zijn, den kooper door een bevel of andere soortgelijke acte, alvorens in gebreke te stellen en welke herveiling zal geschieden op dezelfde wijze en voorwaarden, waarop deze veiling geschiede en nadat de gebrekigen kooper daarvan acht dagen te voren zal zijn kennis gegeven.____________________________________________
_______________________________ _______________________________
artikel negen
In geval van herveiling door nalatigheid van den kooper veroorzaakt, zal het voordeel hetwelk daardoor mogt ontstaan door de verkoopster worden genoten en de schade, door den gebrekigen kooper moeten worden geleden en door hem aan den verkooper binnen veertien dagen na de opgaaf der schade moeten worden vergoed.______________________________
_______________________________________ _______________________________________
artikel tien
De voorloopige toewijzing heeft plaats bij inzet, opbod en verhooging en de verkooping bij afslag. De verkooper bedingt dat al die eene som biedt het reeds of laatstgeboden bod, zooveel verhoogd terwijl hij die het hoogste bod doet inzetter is en het uitgeloofde trekgeld
geniet, die daarentegen even als de verhoogers hun bod moeten gestand doen, tot na de finale gunning of tot dat het bod is verhoogd geworden. Zullende de verhoogingen worden aangenomen tot en met dingsdag voor de eindelijke toewijzing.________________________
De biedingen, verhoogingen en mijning moeten geschieden door bekende en van blijkbare gegoedheid zijnde personen.____________________________________________________
_________________________________ ________________________________
artikel elf
De kooper die voor een ander heeft gehandeld zal gehouden zijn, zijnen lastgever te noemen en door denzelven den koop te doen aannemen of eene behoorlijke volmagt moeten overleggen om aan Zijne verklaring te worden vastgehecht en dat dadelijk bij de toewijzing of bij afzonderlijke acte binnen vier en twintig uren daarna te verlijden bij gebreke waarvan de kooper wordt gehouden voor eigene rekening te hebben gehandeld._____________________
________________________________ ________________________________
artikel twaalf
De inzetter zal voor trekgeld genieten centen honderd van de inzetsom, en de verhoogers een tiende gedeelte van de door hen gedane hooging.____________________________________
Voorschreven trek en verhooggeld, zal dadelijk na de toewijzing door den kooper. Zonder korting van den koopprijs of de kosten van verkoop in artikel vijf bepaald, aan den verkooper moeten worden gerestitueerd.___________________________________________________________________________________ ________________________________
artikel dertien
Indien de afslager zich verspreekt, zal hij zich mogen herhalen en indien bij het opbieden of afslaan twee of meer personen tegelijk bieden of mijn roepen. Zoodanig dat daarover twijfel of verschil ontstaat, zal het perceel op nieuw worden opgeveild of afgeslagen. Zonder tegenspraak van iemand, alles ter beslissing van den notaris over dezen verkoop staande.____
_______________________________ _______________________________
artikel veertien
De inzetter, hoogers, kooper, borgen en verkooper zullen ten opzigte van den verkoop onderworpen zijn aan de regtbank te Gorinchem en verstaan worden, woonplaats te hebben gekozen ten kantore van den ondergeteekenden notaris op den Langendijk._______________
____________________________ ____________________________
Bewijs van Eigendom
Het te veilene perceel is aan de lastgeefster Aagje van Baaren en hare beide minderjarige kinderen Arie en Aantje Pals, te zamen aan en toebedeeld, en in eigendom aangekomen, bij acte van boedelscheiding, op den twaalfden December achttien honderd twee en veertig, voor den te Meerkerk gevestigden notaris Gerrit Bodde en getuigen te Gorinchem verleden, behoorlijk geregistreerd en overgeschreven ten kantore der hypotheken te Gorinchem den zestienden December achttien honderd twee en veertig, deel zes en twintig, nummer zes en veertig._____________________________________________________________________
Op voorschreven voorwaarden wordt ter inzetting of voorloopige toewijzing opgeveild._____
Een perceel weiland , gelegen in den polder Muisbroek onder de Gemeente Giessennieuwkerk belend ten oosten Gijsbert Stek, ten westen Cornelis Romeijn, ten zuiden de achterwetering en ten noorden de heer Baron d’ Ablaing van Giessenburg : bij het kadaster bekend in Sectie A. onder nummers 388, weiland, dertien roeden tien ellen.____________________________
In 1259, weiland, een bunder veertien roeden veertien ellen.___________________________
Tezamen groot een bunder zeven en twintig roeden vier en twintig ellen._________________
Ingezet door Cornelis Romeijn. bouwman, wonende onder de Gemeente Giessendam.voor de som van twee duizend gulden.___________________________________________________
En heeft dezelve na gedane voorlezing alhier geteekend.______________________________
___________________________________________________________________________C . Romeijn._______________________________________
Zijnde de ten deze verschenen personen aan mij notaris bekend._______________________
In deze acte zijn doorgehaald twee woorden in den achttienden regel van boven der laatste bladzijde.___________________________________________________________________
Aldus in het openbaar gedaan en verleden ten tijde en plaatse, door, voor en in tegenwoordigheid van als in den hoofde dezes is gemeld, en na gedane voorlezing is deze minute proces verbaal die onder bewaring van mij notaris gebleven is, behoorlijk geteekend door den heer verkooper in zijne kwaliteit, de getuigen en mij notaris.___________________

J.D.C. van Slijpe
M. Kooijman
W.J.U. van Roosendaal
L.G. van Aken

Notaris
Geregistreerd


De ondegeteekenden.__________________________________________________________
Aagje van Baaren. zonder beroep wonende te Nederslingeland, weduwe van Eimert Pals, voor zichzelve als moeder en wettige voogdesse over Arie Pals en Aantje Pals, minderjarige kinderen bij haar door wijlen haren genoemden man, in echte verwekt.
Adriaan van Baaren,bouwman, wonende mede te Nederslingeland in betrekking van toeziende voogd over genoemde Arie en Aantje Pals.________________________________
Verklaren bij deze te volmagtigen den heer Johannes Diederik van Slijpe, Burgemeester der gemeente Giessennieuwkerk, wonende aldaar. Speciaal om hunne personen te vertegenwoordigen bij de openbare veiling of inzetting in definitieve toewijzing en verkooping van het navolgend onroerend goed aan hen in prive en qualiteit toebehoorende, te. weten.______________________________________________________________________
Een stuk weiland gelegen op den polder Muisbroek in het Vlietsweer onder de gemeente Giessennieuwkerk, strekkende van halven dwarssloot van den heer Baron d Ablaing van Giessenburg. Zuiden aan tot halve wetering, kadastraal bekend in de SectieA, onder nummers
388 en 1259 tezamen groot een bunder zeventwintig roeden vierentwintig ellen, daarbij alle zoodanige konditien en voorwaarden te maken als dezelve gemagtigde in het belang van de ondergeteekende zal noodig oordeelen, de kooppennigen te ontvangen en daarvoor te quiteeren vrijwaaring te beloven, alle tot de uitvoering dezes gevorderd, wordende acten en processen verbaal te reekenen en verlijden, en daarbij domicilie te kiezen en in het algemeen ter zake voormeld, alles verder en meerder te doen en verrigten wat noodig zijn en vereischt worden zal, alles met magt van substistutie onder belofte van goedkeuring en bekrachtiging en verband als volgens de wet.___________________________________________________
Geteekend te Nederslingeland, den twaalfden Maart 1800 zes en vijftig.__________________


Aagje van Baaren
Adriaan van Baaren


Deze voor echt erkend en gehecht aan eenen minute proces verbaal van inzetting, op den tienden April 1800 zes en vijftig voor den ondergeteekende notaris en getuigen te Nederslingeland verleden.


J.D. van Slijpe
M. Kooyman
W.J.U. van Roosendaal
L.G.van Aken

Notaris

Geregistreerd te Gorinchem den elfden April1800 zes en vijftig deel een en dertig folio elf recto van met in….. ontvangen tachtig cent voor regt met de 38 opcenten eene gulden tien en een halve cent een blad zonder renvooyer
5 De ontvanger
F 1. 10,
Seeleer
 
van Baaren, Adriaan (I218599)
 
12
Dopeling Anna
Vader Gerard van der Stuijen
Moeder Baertie Verel
Getuige Pieter Jacobse den Danser
Santijntie Verburg
Anna Roost

Plaats Rotterdam
Datum doop 28-01-1672


Bron:DTB Rotterdam Doop gereformeerd 
van der Stuijen, Anna Gerritsdr (I368433)
 
13
Dopeling Gerritje
Vader Jacobus Lievens
Moeder Catharina van Stuijen
Getuige Laurens Smit
Baartje Harel

Plaats Rotterdam
Datum doop 12-02-1689

Opmerkingen kind: in huis gedoopt.

Bron DTB Rotterdam Doop remonstrants 
Lievens, Gerritje Jacobusdr (I368436)
 
14
Dopeling Maria
Vader Gerrit van der Stuijen
Moeder Baertgen Varel
Getuige Lijntgen Heijndricks
Johannes Varel

Plaats Rotterdam
Datum doop 11-03-1664


Bron DTB Rotterdam Doop gereformeerd 
van der Stuijen, Maria Gerritsdr (I368430)
 
15
Resultaat (uittreksel)

Aktesoort boedelscheiding
Datum 27/03/1758
Archief NARS Rijsoord
Inventarisnummer 12
Aktenummer/Blz. 41/87
Notaris Cornelis Reynen
Inhoud
De staat van effecten en van de boedel en goederen nagelaten door Weijntie Ariense Stuij, weduwe van Cornelis de Hoog, gewoond hebbende en overleden zijnde te West Barendrecht. Een en ander wordt verdeeld in 4 porties, te weten Cornelis van de Korput, getrouwd met Aariaantie de Hoog, krijgt het huis met schuur, boomgaard en tuin te Alblasserdam. Reijnier Kraaijwinkel, getrouwd met Neeltie de Hoog, krijgt een aantal obligaties. Huijbert de Hoog krijgt eveneens een aantal obligaties. IJzak de Kat, getrouwd met Lijsbet Beenhakker (dochter van Susanna de Hoog en verwekt door Maarten Beenhakker) krijgt een deel van de boedel. Aaltie Beenhakker, minderjarige dochter van Susanna, krijgt 220 gulden 1 stuiver 4 penningen; dit bedrag zal worden beheerd Reijnier Kraaijwinkel zijnde de voogd over haar, ook Huijbert de Hoog is voogd over haar. Zij allen gaan akkoord met de boedelscheiding.  
Stuij, Weijntje Ariensdr (I146080)
 
16 Leo Bijl : Huwelijksakte http://proxy.handle.net/10648/4115a8c8-1bd8-4026-8d23-83e90dbb29c4 Gezin F6246
 
17 Leo Bijl : Huwelijksakte http://proxy.handle.net/10648/4a51cd72-e7b2-4497-8845-80b055e34f2b Gezin F40404
 
18 lidmaat Polsbroek (1694) Lekkerkerker, Meijntie Jansdr (I346100)
 
19 Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. Verborgen (I365632)
 
20 's-Gravenambacht periode, GBS 1818 -0002 Groenewegen, Jannetje (I372437)
 
21 's-Gravendeel, GBS 1876, Aktenr. 107
www.wiewaswie.nl/personen-zoeken/zoeken/document/a2apersonid/91719124/srcid/23644661/oid/1
 
Mol, Pieter (I374125)
 
22 's-Gravenhage Overlijden 1953 serie A, Akte 243  de Groot, Sophia Wilhelmina (I365926)
 
23 (bron: akte 14, aktedatum 8-3-1838, om 23:00 h) Zuidam, Geertje Cornelisdr (I169395)
 
24 (bron: gereformeerd, boek 3) Vrijenhoek, Marinus (I169394)
 
25 (Bron:Nationaal Archief, Den Haag, DTB kopie Zuid-Holland; Molenaarsgraaf, nummer toegang 3.04.16.088, inventarisnummer 4 scan 3) van der Giessen, Neeltje Lourensdr (I130068)
 
26 (Cholera on the seas to USA) de Jong, Elbert (I252512)
 
27 (Hardinxveld 18 jan. 1857 - Den Haag 24 okt. 1934), notaris, waterschapsambtenaar. Werkte sinds 1890 als notaris te Gorinchem, sinds 1892 te Sliedrecht. Was daarnaast secretaris-penningmeester van de waterschappen De Overwaard, Vijfheerenlanden en Arkel beneden de Zouwe. Zijn belangrijkste publicaties zijn: Het ontstaan en de eerste wettelijke regeling van het waterschap De Overwaard (1887), Statistieke opgave en beschrijving van de Alblasserwaard met Arkel beneden de Zouwe (met C.A. Verheij; 1893) en Land- en waterwegen der Romeinen - voornamelijk in de Maas-, Waal- en Rijndelta omstreeks het begin onzer jaartelling; historisch-geografische schets (1930).  Langeveld, Leonardus Adrianus (I107849)
 
28 (Margje is opgegroeid in een weeshuis te Rotterdam.)  Tas, Margje (I364942)
 
29 (of cholera when crossing the sea immigrating from NL) de Jong, Neldus (I421863)
 
30 (Oorspronkelijke naam: Seligman Baroch)

Op 18 augustus 1811 werd door Napoléon Bonaparte, wiens broer
Lodewijk Napoléon toen namens hem Nederland bestuurde, per
Keizerlijk Decreet het aannemen van een geslachts- oftewel
familienaam verplicht. De joodse Baroch Moyses en zijn verwanten
kozen toen als familienaam ‘van der Meusen’ . Zij leefden in
Grevenbicht, gelegen aan de Maas, die ten tijde van Napoléon
‘Meuse’ heette. Ze kwamen dus ‘van de Maas’ , m.a.w. ze
waren ‘van der Meusen’. (Zoals Bleskensgraafse Joden zich
‘van de Graaf’ gingen noemen). Dit ter verduidelijking van deze
familienaam, die soms als gevolg van slecht leesbare stukken
ten onrechte als Neuzen e.d. is vermeld.
 
van der Meusen, Salomon Barent (I278323)
 
31 - LIJK GEVONDEN.
Van den baggermolen welke in den storm van 30 Augustus tusschen ENKHUIZEN en URK is gezonken en waarbij alle vijf opvarenden zijn omgekomen, is thans het vierde, dat van MARINUS DE RAAD uit HARDINXVELD, gevonden en te SCHOKLAND
aangebracht. Met een Urker botter is het naar URK vervoerd om voorloopig te worden gekist.
[bron: Het Vaderland 13 sept 1923, editie 2, blad 2/8]


 
de Raad, Marinus (I41003)
 
32 03-05-1876 vertrokken naar het zogenaamde Kinderdorp Neerbosch bij Nijmegen.Leendert leert daar het vak boekbinden en wordt boekhandelaar.  Diepenhorst, Leendert (I347692)
 
33 10 jarige tafel geboorten Goudriaan: https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-266-11544-19477-16?cc=1576401&wc=9PLR-VZS:108146801,110233201 Broere, Dirk (I185043)
 
34 10 Jarige tafels geboorte Leerbroek: https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-1-159370-127622-93?cc=1576401&wc=9PNB-2NL:111204701,111056101 Broer, Lijsje (I3573)
 
35 10.03.1618 / 01.04.1618
Den 10. Martij zijn alhier ondertrouwe gedaen Jan Claessen J.G. van Streefkerck, met
Weijntge Gerrits J.D. van Streefkerck. De bruijdegom geassisteert zijnde met zijnen
neve Reinier Corn: en de bruijt met haren oom Corn: Dirricxsen, speciale last hebben
van haren vader, en na datse hare wettige geboden sonder verhinderinge hadden
gehadt soo zijnse den 1. April inden houwelijcken staet bevesticht  
Gezin F106252
 
36 12-12-1895 van Texel vertrokken naar Amsterdam Gezin F117445
 
37 1578 uit de opgaaf van de uuytvangen en de stukken dijk of slagen te Nieuw Lekkerland: Het Willem Coerneliszn. Stuyenweer... Willem is tussen 1578 en 1579 naar Ridderkerk verhuisd.

Cornelis Claeszn. Steuij doet opnieuw hulde op 2 februari 1597 omdat zijn zoon Willem Corneliszn. Steuij is overleden (7975,f89f) het leen Streefkerk 31E. Tevens wordt hij voogd over de onmondige Willem (Meer...)

Gerritszn. Steuij wegens overlijden van diens oom Willem Cornelis Steuij. Willem is voor 2 februari 1597 overleden. Hij krijgt de voogdij over de onmondige Willem Gerritszn. Steuij (zijn neef) op 28 mei 1595 in Streefkerk. Op 18 januari 1597 legd Willem Cornelis een verklaring af (ORA Dordrecht inv.
no 9 boek 719 acte no 993 op folio 250) ARA Nassause Domeinraad.
NO.7975/89ev dd.29.05.1595. Compareerde voor mij Franchois Robaert, rentmeester deer Baronye Liesvelt ende leenmannen, hieronder genomineert Willem Corneliszn. Steuij, als oom ende voocht...  
Steuij, Willem Corneliszn (I368397)
 
38 1684 Lidmaat in Groot Ammers. 1691 Met attestatie naar Ottoland. Korevaar, Aart Janszn (I166635)
 
39 1716: Hilligie Dircx, wed. van Jacob Cornelisz van der Laen, verklaart in 1716 minder dan 1000 gulden gegoet te sijn. Korporaal, Hilligje Dirksdr (I144156)
 
40 1717 Claasge Cornelis Stolck, weduwe en boedelhoudster van Cornelis Gerritsz Stuijver, wonend te Molenaarsgraaf, leent van Fop Eeuwoutsz Groenevelt, stedehouder, 400,-. Pand o.a. 1¼ m in 't huijsweer, over de 2e wetering.
Bron werenkroniek Molenaarsgraaf 
Stolk, Claasje Cornelisdr (I180587)
 
41 1728 Abraham de Marcq is overleden in Surrinaemen zonder wettige nakomelingen.Laat na: (o.a.) 1/8 van 2 m; 10,-.
Bron: werenkroniek Molenaarsgraaf 
de Marcq, Abraham (I372691)
 
42 18-08-1811 de naam de Kuiper aangenomen.  Kuiper, Klaas Jacobszn (I345150)
 
43 18-08-1811 de Naam de Kuiper aangenomen. Kuiper, Jacob Klaaszn (I354847)
 
44 18.04.1610
Naerdat haere dreije Sondaechsche geboden, alhier als oock in Bleskens-graaf
sonder verhindernisse gehadt hedden Adriaen Jacobse jongman van Bleskens-graef,
en Annetgen Gerrits jonge dochter van Streefkercke, soo zijn sij alhier den 18. April
door de Christelijcke gemeente inden Houwelijcken staet bevesticht
 
Gezin F106249
 
45 19-07-1912 vertrokken naar Rotterdam, was inmiddels weduwe. Verweerd, Aaltje (I4720)
 
46 19.12.1600
Den 19. December is getrouwt Aert Jacobsen en Marritgen Gerrits beijde van
Streefkerck
 
Gezin F106248
 
47 1948 Gezin verhuist naar Zuid-Afrika  Visser, Pieter (I328883)
 
48 2-1-1812 is het lichaam van Roelof gedregd bij Moordrecht Ansing, Roelof (I219060)
 
49 20.03.1742
57 Kundertje Aeryens Sterck, weduwe van Pieter Aeryensz 't Jongh is onder Naeltwijck (in Slydrecht) overleden zonder wettige nakomelingen. Zij laat na.
(1) 7 m met de huysinge enz. daerop staend, sijnde Louw Aertsz huysweer; oost:
Aert Pietersz weer en west: Leendert Aert Louwen weer, geschat op 525.-. (weer 41).
(2) 2 m in Leendert Aert de Waerts weer; oost: Hermen Alewijns weer, en west: Leendert Pietersz weer (Heijns: moet zijn Aert Pietersz weer); 70.-. (weer 44).
(3) 5 m 1h in Aert Jansz huysweer, 310.-. (weer 47).
(4) 2 hont kenniplant en grient in Aert Jansz oosterse weer (weer 48); oost: Jan Jacobsz sijdelweer, en west: Aert 
Sterck, Kundertje Ariensdr. (I372004)
 
50 22 juni 1593 (15v) Arien Janszn.Coorencooper binnen Dordrecht, draagtover aan zijn broeder Dirck Janszn. (van Hekelingen) voor de ene helften voor de andere helft aan zijn broeder Jacob Janszn. met zi
jn weeskindzeven mergen met aencleven genaempt Symonsweer;oost Jacob WillemJoosten, west;Cornelis Jacob Claeszn. c.s. in Wijngaarden, west van deKercke (weer 27) 3 zegelen. 
Arien Janszn. (I363180)
 
51 22.03.1619 / 12.04.1619
Streefkerk, ref. trouwen 1585-1624 - 20
Den 22. Martij zijn alhier ondertrouwe gedaen Dirrick Gerritsen J.G. van Streefkercke,
en Maritgen Heijndrijcx J.D. van Streefkerck, den bruijdegom geassisteert zijnde met
sijnen neve Cornelis Dirricksen en de bruijt met haren oom Laurens Egbertsen, en zijn
den 12. April alhier in houwelijcken staet beversticht  
Gezin F117116
 
52 25 Burgerlijke Stand Zeeland (1796) 1811-1980, Aktenr. 23 Fluijt, Dirk Pieter (I311904)
 
53 27 mei 1926 bij inschrijving van het vonnis van de Arrondissementsrechtbank te Dordrecht van 28 april 1926. Gezin F13545
 
54 30 april 1919 is Pieter Cente Oostlander door een noodlottig ongeval overleden. Hij was met zijn knecht bezig hout uit een boom te zagen en hield een touw vast dat bevestigd was aan een af te zagen tak. Doordat hij achteruit stapte om de vallende tak te ontwijken is hij gestruikeld en ongelukkig met zijn rug op een stuk hout terechtgekomen. Oostlander, Pieter Cente (I402473)
 
55 30.01.1609 Den 30. Januarij zijn ondertrouwt Maerten Jacobsen met Teuntgen Gerrits, den
bruijdegom geassisteert met zijnen vader en de bruijt met haren broeder 
Gezin F106247
 
56 30.12.1621 / ??.??.1622
Den 30. Decembris zijn alhier ondertrouwe gedaen Schalck Jacobsen J.G. van
Streefkerck en Claesgen Gerrits J.D. van Ameijde, den bruijdegom geassisteert met
zijn broeder Rochus Jacobsen en de bruijt met haren broeder Cornelis Gerritsen last
hebbende van haer moeder. En Junc (??) soo zijnse hier in houwelijcken staet
bevesticht (datum huwelijk niet ingevuld) 
Gezin F106251
 
57 31.05.1620
Nadat soo hier als oock tot Ouwerkerck, hare wettige geboden gehadt hadden Cornelis Gerritsen J.G. van Streef-kercke en Elisabeth Crijnen J.D. van Ouwerkerck
soo zijnse den 31. Maij alhier inden houwelijcken staet bevesticht  
Gezin F106250
 
58 5 soomermaand 1810
Overleden is Berendine Roosenkamp de vrouw van Hendrik Hullegien, oud ruim 40 jaaren, nalatende 3 kinderen, hebbende gewoond in de buurschap Overwetering Carspel Olst, gehuwd geweest Bij vonnis van Regtbank van eersten aanleg te Almelo dd 8 november 1837, hetwelk is ingeschreven in het Registratie geboorten over 1837 op blad 25 en 26 onder ? 95, wordt verstaan dat voor Berendiena Roosenkamp huisvrouw van Hendrik Hollegien, voortaan moet worden geschreven
Berendiena Roosenkamp huisvrouw van Henricus Hollegien
 
Rozenkamp, Berendina Mannessen (I416760)
 
59 59 Huwelijk Adriaan Bos en Rijka Antonia Voordendag, 18-04-1889
Huwelijksplaats: Dordrecht
Huwelijksdatum: 18-04-1889
Bruidegom: Adriaan Bos
Geboorteplaats: Sliedrecht
Leeftijd: 23
Bruid: Rijka Antonia Voordendag
Geboorteplaats: Strijen
Leeftijd: 25
Vader bruidegom: Pieter Bos
Moeder bruidegom: Margaretha Recourt
Vader bruid: Bastiaan Voordendag
Moeder bruid: Elisabeth Annetje Landheer
Toegangsnummer: 256 Burgerlijke stand en bevolking van Dordrecht
Inventarisnummer: 160
Aktenummer: 59 
Gezin F108361
 
60 6-11-1598 Gecoren voogd voor Willem Gerritszn. Stuij
6-11-1598 en 25-1-1600 doet hij hulde voor Volckje Willemsdr. (zijn zuster).

 
Coenraad Willemszn. (I379887)
 
61 A.K. v.d. Waal en de scheepvaart

Van der Waal kwam medio 1940 als onderknecht bij zijn vader op het luxe motorschip “Adriana”
aan boord. Hij was toen 13 jaar oud. Met de Adriana vervoerde hij voor de oorlog zand, grind en kolen, o.a. voor Bos & Kalis.
Toen de Engelsen in 1941 loodsen in de Rotterdamse haven, waar Duits legermateriaal lag opgeslagen, bombardeerden, raakte het schip beschadigd.
In 1942 werd het schip gevorderd door de Duitsers en omgebouwd voor het vervoer van torpedo’s. Er werden torpedo’s mee vervoerd naar Bergen in Noorwegen.
Na de oorlog kreeg de familie het schip zwaar beschadigd terug. De reparatie kostte evenveel als het schip vroeger gekost had.
Doordat de Adriana door de Duitsers gevorderd was kwam v.d. Waal aan de wal. Hij ging bij Teun Korevaar in huis wonen op B 169.

In de zomer van 1944 lag de “Minister Colijn” van Teun Korevaar in Alblasserdam voor de ketelkeuring bij ketelmakerij Jansen. Het schip was omgebouwd tot stoom. Door Jansen was het met behulp van geld en eten gelukt de ketel afgekeurd te krijgen. Er moest een stalen plaat vervangen worden. De plaat werd uit de ketel gebrand en er stond een nieuwe ketelplaat tegen een boom. Van der Waal was samen met een neef en een vriend de ketel aan het uitbikken, toen er een Duitse soldaat met een panzerfaust aankwam. Teun Korevaar zei tegen die soldaat, dat zo’n panzerfaust nooit door dat dikke staal, wat tegen die boom stond, kon gaan. Waarop de soldaat zei, dat hij er zo een Tommytank mee in tweeën schoot. Er kwam ook nog een officier bij. Uiteindelijk gaf de officier de soldaat de opdracht de panzerfaust te demonstreren op de stalen plaat. Toen kon de ketel niet meer gemaakt worden omdat de nieuwe plaat kapotgeschoten was.
Heel Nederland werd afgezocht naar ketelplaat. Na lang zoeken is er toch een stuk staal gevonden bij Piet Smit in Rotterdam, waarna de ketel gemaakt kon worden.
Piet Bouwman, die toen met het schip voer, ging ermee proefvaren. Bij het uitlopen van de haven stond er een harde westenwind. Als gevolg hiervan ging hij met de “kont”van het schip over stenen van de bovenpunt. Het gevolg was: de schroef eraf. De moffen stonden te kijken op de kant. Iedereen liep “kwanshuis” heen en weer te hollen op de “Minister Colijn”. Er was immers geen vooruit en geen achteruit meer. Er werd een reserveschroef besteld bij Lips in Druten. Die moest worden opgehaald. Overdag was dat te gevaarlijk vanwege de Engelsen en ’s nachts wilden de Duitsers het niet hebben. Met het schemerdonker hebben Dik Dekker, Jan Korevaar en v.d. Waal, allen Sliedrechters, met behulp van het sleepbootje “Rie” van Korevaar toch de schroef opgehaald. Aangezien het sleepbootje nog niet afgetimmerd was, moesten ze slapen in het stro op de planken.

Omstreeks 1945/46 ruilde Teun Korevaar de “Minister Colijn” om voor de motorzandzuiger “President Paul Kruger” van Rederij Doeksen. Toen Korevaar medio 1949 naar Australië ging verkocht hij het schip gedeeltelijk aan de vader van v.d. Waal met recht van terugkoop.
Omstreeks 1953 is vader v.d. Waal volledig eigenaar geworden. Het schip was als dekschuit gebouwd. Omstreeks 1958 is het een beunschip geworden. Rond 1960 is de naam gewijzigd in “Westerschelde”. Het maakte het leven van de opvarenden wel makkelijker. Het ophalen van het anker moest op de “Adriana”nog met de hand, op de “Westerschelde” ging het met behulp van een dieselmotor.

In 1963 nam A.K. v.d. Waal de leiding van het bedrijf op zich, nadat zijn vader was overleden.
Als voorzitter van de lokale afdeling van Koninklijke Schuttevaer voerde hij menige discussie.
Dat de grote baggerbedrijven wegtrokken uit Sliedrecht, heeft volgens hem deels te maken met verkeerde keuzes van de lokale overheid in de jaren zestig. Als gevolg van de bouw van de spoorbrug zonder klapstuk konden de steeds groter wordende schepen er niet meer onderdoor. Dat ging alleen nog als ze de hele brug met een bok optilden. De haven was van een diepe industriehaven verworden tot een ondiepe jachthaven. Gevolg: de baggerschepen moesten een andere plek zoeken. Dat heeft de industrie in de jaren zestig een flinke tik gegeven.In 1964 werd de “Westerschelde” verlengd. Er is toen 8 meter tussengezet bij scheepswerf “De Noord” in Alblasserdam. Tevens zijn er nieuwe roeren geplaatst.
Het schip was nog maar net van de werf, toen het een aanvaring kreeg met het zeeschip “Hugo Oldendorff”. Deze voer te hard waardoor hij bij Puttershoek veel schade veroorzaakte aan de daar gemeerde schepen. Net voorbij Puttershoek lag de “Westerschelde”zand te zuigen. Door de te grote vaarsnelheid ten opzichte van de beschikbare vaardiepte, liep het zeeschip uit het roer en heeft de “Westerschelde”aangevaren. Het hele achterschip werd ontzet en getordeerd. Ook de motor liep niet goed meer. De vrouw van schipper Koos Teske uit Papendrecht zat tijdens deze aanvaring op de w.c. De deur van de w.c. hebben ze na de aanvaring met geweld moeten openen. Gelukkig hebben zich geen persoonlijke ongelukken voorgedaan op de schepen.
Omdat het vermogen van de motor te klein bleek te zijn voor het vergrote schip, is er in 1970 een grotere motor ingebouwd.
Omstreeks 1980 is het schip omgebouwd tot riviersleepzuiger. De haalpijpen, zandpomp en fundering zijn verzwaard. Er is altijd een sorteerinstallatie aan boord geweest. Men kon kiezen uit zeven verschillende maaswijdten. Ook deze sorteerinstallatie is verbeterd. Het zand wordt na gezeefd te zijn met een jetpomp naar voren geblazen. Onder in het beun wordt tijdens het laden veel water gespoten, waardoor het zand als het ware naar voren drijft. Uiteindelijk wordt het schip zo beter geladen.
De koeling van de motor geschiedt via beunkoeling, in de motor zit geen water maar koelvloeistof. Ontslikken of ontkalken van motoren of interkoelers is hiermee overbodig geworden. Een kopschroef kan bediend worden vanuit de stuurhut en zorgt zo voor een wendbaar schip. Het gevolg van de verzwaring was dat het schip dieper kwam te liggen. Het laadvermogen daalde en werd 609 ton. Als je bedenkt dat het schip nieuw 338 ton was, is dit nog steeds veel.
De nu in de stuurhut aanwezige navigatiemiddelen: bochtaanwijzer, echolood en radar, moesten in de tijd dat het oorspronkelijke schip gebouwd werd, nog uitgevonden worden. De roef is nog oorspronkelijk, wel met een nieuwe betimmering. De rest van het schip is gewijzigd. Het is nu het snelste schip in zijn soort. Medio 1994 is de zaak verkocht aan de baggerfirma “De Boer”uit Sliedrecht. Van der Waal was toen 67 jaar oud en is met pensioen gegaan. 
van der Waal, Arie Kornelis (I53528)
 
62 Aaltje is vanwege het hoge water gedoopt op de zolder van het dorpshuis Boer, Aaltje Pietersdr (I138324)
 
63 Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. Levend (I338075)
 
64 Aan boord van een schip aan de Blaak, wonend in Rotterdam Visser, Neeltje (I10426)
 
65 Aan een galziekte overleden. Begraven in de kerk van Alblasserdam. Bouw, Marigje Jansdr (I161116)
 
66 AAngegeven te Naaldwijk (Sliedrecht) op 18 september 1772 (ieder f 15,-) Gezin F21902
 
67 Aangifte in Nieuw Lekkerland Steinel, Johann Christoph (I287299)
 
68 Aangifte overlijden 2-11-1762 Vet, Leendert Janszn (I157858)
 
69 Aangifte overlijden op 20-10-1760 te Sliedrecht de Goede, Annigje Gijsbertsdr (I63845)
 
70 Aangifte overlijden te Andel op 28-12-1798. Najen, Gijsbartasina (I360802)
 
71 Aangifte van de geboorte in Bleskensgraaf en Hofwegen Burggraaf, Klazina (I141166)
 
72 Aangifte van overlijden gedaan door zijn zwager Cornelis Booij. Brand, Dirk Corneliszn (I208812)
 
73 Aangiftedatum van Harten, Jan Sanderszn (I243678)
 
74 Aangiftedatum van Harten, Cornelis Sanderszn (I248271)
 
75 aangiftedatum Apeldoorn 10 november 1923 akte nr 544 Stuij, Teunis Jacobus (I359908)
 
76 Aannemer van spoorwerken. Heeft spoorlijn tussen Zwolle en Emmen aangelegd. Stuij, Pieter Cornelis (I364240)
 
77 Aart en Neeltje trouwen voor de tweede keer met elkaar. Gezin F91395
 
78 Aart Veth beheert in de jaren 1920 en 1930 theetuin “Rusthoek”aan de Achterweg in Dubbeldam ( nu Dordrecht).  Veth, Aart (I329189)
 
79 Abraham werd opgenomen in het gesticht Vrederust te Bergen op Zoom op 11-06-1921.  Plaisier, Abraham (I352829)
 
80 Acht kinderen zijn nog in Ridderkerk geboren. Gezin F72222
 
81 Achternaam ook als: Klijnloog, van de Kleijneloogh, van de Kleineloeg.  Kleijnloog, Hendrik (I347004)
 
82 Achternaam vader wordt in de akte als Schlieker geschreven Schlieker, Corstiana (I41862)
 
83 Achternaam van vader Boelen. In de geboorteakte van Maria staat de vader als Boele geschreven. Boele, Maria (I227287)
 
84 Achternaam wordt in geboorteakte als Schlieker geschreven. Slieker, Johannis (I41861)
 
85 Achterzijde trouwakte. Handtekening Broer : https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-267-12128-56218-38?cc=1576401&wc=9PGX-SPF:108150701,108415101 Gezin F25995
 
86 Adriaan Hendrik is begraven bij zijn grootmoeder. Op de zerk wordt de naam als Koorevaar geschreven. Volgens de akten uit Burgerlijke Stand moet de achternaam als Korevaar geschreven worden. Korevaar, Hendrik Adriaan (I38452)
 
87 Adriaen Claeszn. [Steuij] wordt genoemd op 12-5-1519 bij overdracht van 1 morgen land, belend ten oosten: (1539): Adrean Joriszn. 1544:Pieter Pieterszn. Backer en ten westen (1539): Jacob Wiggerszn. en de heilige geest te Streefkerck, 1544: alleen de heilige geest. Steuij, Adriaen Claeszn (I368477)
 
88 Adrianus van Oudenaarde liep in het laatste oorlogsjaar in de buurt van de brandweerkazerne aan de Kazernestraat te Papendrecht, toen hij werd aangesproken door een Duitse militair. Hij schrok daar zo ontzettend van, dat hij pardoes wegholde, waarmee zijn doodvonnis was getekend doordat de militair direct gericht op hem schoot.

Getuigenis: Arie Nugteren (geb. 1937 en woonachtig op het nabijgelegen adres Eilandstraat 30)
 
van Oudenaarden, Adrianus (I329799)
 
89 Afkomstig uit Tricht en onterfd i.v.m. huwelijk beneden de stand van de familie. Er is een kaart van afgedrukt in een fotoboek van Sliedrecht.(postkaarten) van Riemsdijk, Josina (I22365)
 
90 Afkondiging den 13 april 1780, Hendrikus Jansen-Hullekes. Jonge man aan den oude Klomp onder Wesepe. Met Gerritdina Jansen Kruid. in Linden onder Colmschate dienende aan Reterink. Getrouwd den 30-04-1780. Olst 323-54.
 
Gezin F127403
 
91 Afschrift geboorteakte: https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-1-17104-20358-32?cc=1576401&wc=9PVK-7MQ:113042901,109034301 Heikoop, Jannigje (I101684)
 
92 Afschrift geboorteakte: https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-1-17104-21463-28?cc=1576401&wc=9PVK-7MQ:113042901,109034301 Schmidt sr., Christiaan Hendrik (I89851)
 
93 Aklias Swaentje Cornelis (Brandwyk) Brandwijk, Zwaantje Cornelisdr (I88678)
 
94 Akrte 25 Veer, Hendrik Coenraadszn (I103855)
 
95 Akte 1 van der Haven, Levenloos (I209487)
 
96 Akte 1 de Bruin, Annigje (I364921)
 
97 Akte 16 van Straten, Jan Adriaanszn (I292032)
 
98 Akte 41 Vermoolen, Dirk Gerrit (I371260)
 
99 Akte 7 de Ridder, Cornelia (I371040)
 
100 Akte 1 Gezin F104566
 

      1 2 3 4 5 ... 120» Volgende»