Adriaan van Baaren

Adriaan van Baaren

Mannelijk 1820 - 1912  (91 jaren)

Persoonlijke informatie    |    Media    |    Alles    |    PDF

 • Naam Adriaan van Baaren 
  • Bron: Koos van Baaren. Adriaan van Baaren behoorde ook tot de landverhuizers naar Amerika, samen met zijn zus Gerrigje en broer Baltus. En zijn zus Aagje Pals van Baaren als weduwe vrouw met haar twee kinderen Arie en Aantje Pals. Vanuit Giessen Nieuwkerk reizen ze naar Le Havre in Frankrijk, waar zij zich vervolgens inschepen op de Fairfield die ze op 3 mei 1856 aan land bracht in New York.

  • Den 12 Maart 1856 Boedelbeschrijving.
   ___________________________________________________________________________
   Afschrift uitgemaakt

   Heden den twaalfden maart des jaars achttien honderd zes en vijftig des namiddags ten twee ure._______________________________________________________________________
   Heb ik Lambertus Gerardus van Aken Notaris resederende te Gorinchem . Hoofdplaats aan het vijfde arrondissement der provincie Zuid Holland, met de ten deze verzochte getuigen Hendrikus Johannes van Eeten met notaris klerk en Johannes Bastmeijer. Zaakwaarnemer. beiden te Gorinchem woonachtig en aan mij notaris bekend, mij vervoegd naar de huizing van Adriaan van Baaren staande in de gemeente Nederslingeland.
   gemerkt nummer 9 aldaar is inwonende Aagje van Baaren, zonder beroep weduwe van en
   in fransch wettige gemeenschap van goederen gehuwd geweest met Eimert Pals : in leven bouwman, gewoond hebbend en den achttienden january achttien honderd twee en veertig,
   ab intestato te Giessennieuwkerk overleden en zulks om aldaar tot behoud der regten van allen die daarbij belang zouden mogen hebben over te gaan tot de beschrijving der goederen uitmakende de huwelijksgemeenschap tusschen gemelde weduwe en haren overledenen echtgenoot bestaan hebbende. Welke beschrijving zal geschieden ten verzoek en in tegenwoordigheid van voornoemde Aagje van Baaren. weduwe van Eimert Pals, voor hare eigene regten en in hoedanigheid van moeder en wettige voogdes over hare twee eenige nog
   minderjarige kinderen genaamd Arie Pals oud achttien jaar en Aantje Pals, oud veertien jaren, door haar in huwelijk bij gemelden haren overleden echtgenoot verwekt en in die hoedanigheid ten deze bijgestaan door Adriaan van Baaren. arbeider, wonende te Nederslingeland, in betrekking van toezienden voogd der genoemde minderjarigen daartoe benoemd, door den heer kantonregter te Sliedrecht. bij acte van dato den een en twintigsten february achttien honderd zes en vijftig behoorlijk geregistreerd._______________________
   Zijnde de verschenen personen aan mij notaris bekend._______________________________
   Tot de beschrijving zullende overgaan verklaarde de rekwirante, dat geene roerende goederen, in schulden of, gereede gelden, tot de gemeenschap behoren of vallen op te schrijven, als zijnde bij het overlijden van haren echtgenoot, aanwezige meubelen, huisraad en kleederen van geringe waarde ten dienste en tot levensonderhoud van haar en hare kinderen aangewend en zij en hare kinderen na het overlijden van haren echtgenoot, door hare broeders op en ingenomen en van de noodige levensbehoeften voorzien, en dat niets dan alleen tot de gemeenschap behoord, het navolgend onroerend goed._____________________
   Een perceel weiland. gelegen in den polder Muisbroek onder de Gemeente Giessennieuwkerk belend ten oosten Gijsbert Stek: ten westen Cornelis Romijn ten zuiden de achterwetering en ten noorden de heer Baron d’Ablaing van Giessenburg, bij het kadaster bekend in, Sectie A. onder nummers 388, weiland dertien roeden tien ellen en 1257, weiland, een bunder veertien roeden veertien ellen.__________________________________________________________
   Tezamen groot een bunder zeven en twintig roeden vier en twintig ellen.________________

   ____________________________Bewijs van Eigendom_____________________________
   Het uitreksel eener acte van scheiding op den twaalfden December achttien honderd twee en veertig voor den te Meerkerk, gevestigden notaris Gerrit Bodde, in tegenwoordigheid van getuigen te Gorinchem verleden behoorlijk geregistreerd. en overgeschreven ten kantore
   der hypotheken te Gorinchem den zestienden December achttien honderd twee en veertig, deel, zes en twintig. numero zes en veertig._______________________________________   _____________________________ _____________________________
   Schulden en Lasten

   Aan polderlasten, achterstallig over de jaren achttien honderd drie en vijftig, vier en vijftig, en vijf en vijftig, tezamen eenne som van zeven en twintig, gulden .________________f 27, 00
   De kosten der benoeming van den toezienden voogd, dezer inventarisatie en der verdere boedelredding, komen al hiervoor. ________________________________________Memorie
   Met deze beschrijving werkzaam geweest zijnde tot des namiddags ten drie ure, heeft de rekwirante verklaard, dat naar haar beste weten niets meer tot dezen boedel behoorende, valt op te schrijven en dat zij niets heeft achtergehouden, verduisterd of vervreemd, noch gezien of geweten heeft dat door anderen was achtergehouden, verduisterd of vervreemd is geworden van hetgeen tot dezen boedel behoort en die verklaring door haar met den eed afgelegd in handen van mij notaris bevestigd zijnde en deze inventarisatie gesloten.__________________
   Eindelijk nog verklaart de rekwirante Aagje van Baaren . bij deze te volmagtigen den Heer Wilhelmus Jacobus Ulrich van Roosendaal, Candidaat notaris, wonende te Gorinchem. Speciaal om zoo noodig en des verwant wordende namens haar in hare hoedaanigheid van moeder en voogdes of over de genoemde minderjarigen, voor dezelve de nalatenschap van wijlen hunnen vader te aanvaarden onder het voorregt van boedelbeschrijving en daarvan de noodige verklaring en acte ter griffie der regtbank te Gorinchem uit te brengen en onderteekenen._______________________________________________________________
   Gedaan en gepasseerd te Nederslingeland ter plaatse bij de en in tegenwoordigheid als
   voormeld en na gedaane voorlezing is deze minute te die in bewaring van mij notaris gebleven is behoorlijk geteekend door de comparanten de getuigen en mij notaris.__________


   Aagje van Baaren
   Adriaan van Baaren
   H..J.van Eeten
   J Bastmeijer
   L G van Aken

   Notaris

   Geregistreerd te Gorinchem den negentienden Maart 1800 zes en vijftig,
   deel zeven en vijftig folio drieentachtig regte van zeven tot vijf
   Ontvangen een gulden zestig cent regt van inventaris, en tachtig cent regt
   van volmagt, makende zamen met de 38 opcenten, drie gulden een en dertig
   en een halve cent;
   [: twee bladen zonder renvooijer :]

   De ontvanger

   Inventaris / 1.60
   Volmagt / 0.80 { 3.31.5 }
   38 opc…. / 0.91,5

   Seeleer

   Den 12 Maart 1856 Verkoop en Overdragt.
   ___________________________________________________________________________

   Afschrift uitgegeven

   Door Lambertus Gerardus van Aken. Notaris residerende te Gorinchem. Hoofdplaats van het vijfde arrondissement der provincie Zuid Holland. in tegenwoordigheid der twee na genoemde getuigen zijn verschenen:______________________________________________
   Adriaan van Baaren.______________________________________________________
   Baltus van Baaren._______________________________________________________
   Aagje van Baaren, weduwe van Eimert Pals.
   Gerrigje van Baaren, ongehuwd , allen bouwlieden, wonende in de gemeente Nederslingeland Marrigje van Baaren: huisvrouw van en ten deze bijgestaan en gemagtigd door Jan Blokland, bouwlieden. wonende te Peursum en dezelve Jan Blokland. voor zooveel zijne huwelijksregten aangaat.___________________________________________________
   Deze comparanten verklaarden bij deze te hebben verzocht en dienvolgens bij deze,onder vrijwaring des regtens. in vollen vrijen eigendom, genot en gebruik af te staan. op en over te dragen aan en ten behoeve van het Burgerlijk Arm bestuur der Gemeente Nederslingeland,
   voor hetwelk dezen koop wordt geaccepteerd door Wouter Kooyman. Klaas de Kuyper en Herbert Rietveld, allen bouwlieden, woonachtig te Nederslingeland. alhier mede verschijnende, in hunne kwaliteit van administrerende armmeesters van gezegd Armbestuur,
   welk bestuur tot dezen aankoop is gemagtigd bij besluit der Gedeputeerde Staten van Zuid Holland van den derden Maart achttien honderd zes en vijftig. B. nummer 1277.
   Het westelijk gedeelte van een woonhuis en erve staande en gelegen in de gemeente Nederslingeland.
   Strekkende met den daarvoor en voor het oostelijk gedeelte van hetzelve huis gelegen tuin.
   van het schoor van de Giessen tot het eigendom van Mattheus Heijboer, belend ten oosten
   en westen dezelve Mattheus Heijboer, bij het kadaster bekend zonder sectie onder nummers 535.tuin. twee roeden negen en negentig ellen en 536.huis en erf, eene roede dertig ellen.____
   Aan de gezamelijke verkoopers in eigendom aangekomen.als eenige nagelatene kinderen en erfgenamen van wijlen hunnen vader Gijsbert van Baaren.die hetzelve heeft verkregen bij acte van verkoop en overdragt op den zevenden July achttien honderd zevenen dertig.voor den notaris Adrianus Slotemaker en getuigen te Noordeloos verleden, behoorlijk geregistreerd en overgeschreven ten kantore der hypotheken te Gorinchem den eersten Augustus achttien honderd Zeven en dertig. deel 85. Nummer 28._____________________________________
   deze verkoop en koop is geschied op en onder de navolgende voorwaarden._______________
   a: Zoodanig als het verkochte zich bevindt strekkende belend en gelegen is en met al het geen volgens de wet als een noodzakelijke gevolg er bij behoort._______________________
   b: Met alle voor en nadeelige erfdienstbaarheden, vrijdommen, regten, geregtigheden, lasten, belastingen en verdere gemeenelandsche en bijzondere. gevolgen van ouds af en jongstens regtens tot het verkochte behoorende en waaraan hetzelve onderworpen mag zijn.__
   c: Dat alle rijksgrond en andere lasten, die van het verkochte geheven worden bij het verlijden dezer voor rekening van het Armbestuur zullen komen, hetwelk het gekochte mede
   op heden in genot en gebruik zal kunnen aanvaarden.________________________________
   d: Eindelijk voor en om eene som van vierhonderd gulden nederlandsch welke koop penningen de verkoopers erkennen uit handen van de koopers in hunne kwaliteit ontvangen te hebben en dezelven daarvoor zonder eenig voorbehoud bij deze te kwijten._____________
   Zijnde de verschenen personen aan den notaris bekend._______________________________
   Waarvan acte.________________________________________________________________


   Gedaan en verleden te nederslingeland.in het regthuis aldaar. den twaalfden Maart achttien honderd zes en vijftig. in tegenwoordigheid van Wilhelmus Jacobus Ulrich van Roosendaal. Candidaat notaris Johannes Bastmeijer. zaakwaarnemer, wonende beiden te Gorinchem.
   Als ten deze verzochte en aan mij notaris bekende getuigen, en na gedane voorlezing en verklaring van de comparante Gerrigje van Baaren, dat Zij niet kan schrijven, of naamteekenen. Als zulks niet geleerd hebbende, hebben de overige comparanten, de getuigen en mij notaris, deze minute die onder bewaring van mij notaris gebleven is behoorlijk onderteekend.________________________________________________________________
   A v Baaren M kooijman
   B van Baaren K. de Kuiper
   Aagje van Baaren H: Rietveld
   Jan Blokkand W. J .U. van Roosendaal
   M v Baaren J. Bastmeijer
   L .G .van Aken

   Notaris   Geregistreerd te Gorinchem den zeventienden Maart 1800 zes en vijftig, deel zevenen
   vijftig, folio negenen zeventig verso stuk zes tot folio tachtig recto stuk een.
   Ontvangen zestien gulden regt van verkoop met de 38 opcenten, twee en twintig gulden acht cent [: twee bladen zonder renvooijer: ]   F 400.- 4 % = f 16.-- De Ontvanger
   38 opc ,, 6.08
   f 22.08

   Seeleer   Den 12 Maart 1856.________________Procesverbaal van verkooping van roerende goederen.

   Deel 8 Extract uit het Register der aangiften
   Aangifte n: 147. van openbare verkoopingen van roerende goederen aan het kantoor van registratie te Papendrecht.________________________
   Den elfden Maart 1800 zes en vijftig._____________________________________________
   Is verschenen Pieter Wapperom Teuniszoon. deurwaarder te Papendrecht. in hoedanigheid des gemagtigde van en alzoo voor en namens den heer Lambertus Gerardus van Aken, notaris, wonende te Gorinchem. blijkens onderhandsche volmagt en dato den 10 Maart 1856. behoorlijk geregistreerd, ten gemelde kantore berustende, dewelke heeft aangegeven dat zijn lastgever op Woensdag den twaalfden Maart aanstaande. des voormiddags ten tien ure. ten verzoeke in woonhuize van Adriaan van Baaren. bouwman te Nederslingeland, publiek zal verkoopen. meubilaire en andere roerende goederen requirant toebehoorende._____________
   Waarvan Acte en heeft geteekend ( geteekend ) P. Wapperom T.Z. / Voor Extract aan het register.____________________________________________De ontvanger der registratie ___________________________________________________( geteekend ) J. Cazuun
   Heden den twaalfden Maart achttien honderd zes en vijftig des voormiddags ten tien ure.___ Ten verzoeke en in tegenwoordigheid van Adriaan van Baaren.bouwman. wonende te Nederslingeland. _____________________________________________________________ Heb ik Lambertus Gerardus van Aken, Notaris residerende te Gorinchem: Hoofdplaats van het vijfde arrondissement der provincie Zuid Holland in tegenwoordigheid van Wilhelmus
   Jacobus Ulrich van Roosendaal.Candidaat notaris en Johannes Bastmeijer.zaakwaarnemer.
   wonende beiden te Gorinchem als ten deze verzochte en aan mij notaris bekende getuigen in het openbaar ter verkooping aangeboden. ten woonhuize van den requirant, de na temelden
   roerende goederen en zulks op de volgende vooraf voorgelezene
   __________________________________Voorwaarden______________________________
   De verkooping geschiede bij inzet, opbod en afslag voetstoots zonder in maat, aard, getal, of in iets anders gehouden te zijn, voorts om guldens van honderd cents het stuk, te betalen,zonder korting in goed gangbaar geld, dadelijk bij den slag._____________________
   De koopers moeten kontant bij den slag en boven den uitgeloofden koopprijs betalen tien cents van den gulden voor alle onkosten dezer verkooping.____________________________
   Het verkochte is dadelijk na den slag voor rekening ten laste en gevare der koopers, die er de noodige zorgen voor moeten dragen en die den koopprijs ten volle moeten betalen ofschoon aan het verkochte ook buiten des koopers schuld eenig onheil of schade ondekt of overkomen ware. ______________________________________________________________________
   Ieder kooper, is verpligt om dadelijk des gevorderd te stellen een of meer soliede gegoede en borgen, ten genoege van den verkooper, welke borgen verstaan worden zich te verbinden, als principale en solidaire schuldenaars afstand doende aan de voorregten van uitwinning en
   schuldsplitsing_______________________________________________________________
   Indien eenig kooper het kontant verschuldigde niet dadelijk konde of wilde voldoen of in gebreke bleef met het stellen van borgtogt, zal het door hem gekochte worden herveild,
   hetzelve als dan meerder geldende is zulks ten voordeele van den verkoper doen minder geldende, zal het tekort komende, met al de kosten der herveiling op den gebrekigen kooper worden verhaald. Alle geschillen op de verkooping vallende en met dezelfde in verband staande, zullen door den notaris over dezen verkoop staande worden beslist. Zonder
   tegenspraak van iemand._______________________________________________________
   Na voorlezing van voorschreven Voorwaarden; is men overgegaan tot den verkoop der goederen aan de natemelden aan den notaris bekende personen allen bouwlieden te Nederslingeland woonagtig zoo er niet anders is vermeld, voor den daarbij uitgedrukten
   koopprijs ___________________________________________________________________

   Extract uit het register der aangiften
   Deel 8 openbare verkoopingen
   Aangifte n. 147 van roerende goederen aan het kantoor ter registratie aldaar te Papendrecht

   Den elfden Maart 1800 zes en vijftig verschenen Pieter Wapperom Teuniszoon.
   deurwaarder te Papendrecht
   In hoedanigheid als gemagtigde van en alzoo voor en namens den deze Lambertus Gerardus van Aken notaris, wonende. te Gorinchem. blijkens onderhandse volmagt in dato den 10 Maart 1856. behoorlijk geregistreerd, den gemelden kantore berustende, dewelke heeft aan gegeven dat zijn lastgever op Woensdag den twaalfden Maart aanstaande, des voormiddags ten tien Ure, ten verzoeke in woonhuis van Adriaan van Baaren. bouwman te Nederslingeland, publiek zal verkoopen, meubulair en andere roerende goederen, den requirant toebehoorende

   Waarvan Acte heeft geteekend
   ( geteekend ) P. Wapperom T.Z.
   Voor extract aan het register
   De ontvanger der registratie

   Seeleer.


   Den 10 April 1856. Proces verbaal van inzetting

   __________________________________________________________________________________________


   Heden den tienden April achttien honderd zes en vijftig.des namiddags ten vier Ure in de herberg van Wouter Kooyman, aan het Pinkeveer te Nederslingeland.___________________
   Ten verzoeke en in tegenwoordigheid van den Heer Johannes Diederik van Slijpe. Burgemeester der gemeente Giessennieuwkerk en aldaar woonachtig.als bij onderhandsche volmagt geteekend te Nederslingeland den twaalfden Maart achttien honderd zes en vijftig speciaal gemagtigde van._______________________________________________________
   a Aagje van Baaren. zonder beroep, vroeger woonachtig te Nederslingeland, thans op reis naar of zich bevindende in de Verenigde Staten van Noord Amerika. Weduwe van en in fransch wettige gemeenschap van goederen gehuwd geweest met Eimert Pals, in leven bouwman, gewoond hebbende in den achttienden Januari achttien honderd twee en veertig.
   Ab intestato te Giessennieuwkerk overleden. Zoo voor hare eigene regten uit krachte der huwelijksgemeenschap als in hoedanigheid van moeder en wettige voogdesse over voor hare eenige uit voorschreven huwelijk verwekte nog minderjarige kinderen, genaamd
   Arie Pals en Aantje Pals._______________________________________________________
   b Adriaan van Baaren. zonder beroep. vroeger woonachtig te Nederslingeland, thans mede op reis naar of zich bevindende in Noord. Amerika in zijne hoedanigheid van toezienden voogd
   over opgemelde minderjarigen. daartoe benoemd door den heer kontonregter te Sliedrecht bij
   acte van den een en twintigsten february achttien honderd zes en vijftig.__________________
   Welke volmagt na door den heer lasthebber in tegenwoordigheid van den ondergeteekende notaris en getuigen voor echt erkend en ten blijke daarvan door allen geteekend te zijn aan deze minute zal worden vastgehecht en met dezelve gelijktijdig ter registratie aangeboden.
   Krachtens magtiging der arrondissements regtbank te Gorinchem.verleend bij derzelver vonnis van den acht en twintigsten Maart dezes jaars .Zal door Lambertus Gerardus van Aken. Notaris. resederende te Gorinchem.Hoofdplaats van het vijfde arrondissement der
   Provincie Zuid Holland in tegenwoordigheid van Wilhelmus Jacobus Ulrich van Roosendaal.
   Candidaat notaris . wonende te Gorinchem en Wouter Kooyman, herbergier, wonende te
   Nederslingeland. als ten deze verzochte en aan mij notaris bekende getuigen.______________
   Worden overgegaan tot de openbare veiling bij inzet en hooging naar plaatselijk gebruik van
   na temelden perceel land en zulks op de navolgende vooraf voorgelezene.________________
   ___________________________ __________________________
   Voorwaarden van Verkoop
   __________________________________ ________________________________
   artikel één
   Het perceel zal worden verkocht, zoodanig hetzelver bij de toewijzing zal worden bevonden te zijn, met alle voor en nadeelige erfdienstbaarheden, vrijdommen, regt en geregtigheden dijken en kaden. groen en erven woonen en overpad tuschen bewooning
   en verdere gevolgen van ouds af en jongere hetzelver behoorende en waaraan hetzelve onderworpen mag zijn en welke allen ten koopers voordeele, laste, rekening en gevare het perceel volstrektelijk volgen en daarmede overgaan. en volgt zooals zulks steeds plaats heeft,
   aldus zonder eenige uitzondering ofschoon van het een en ander en deze niets word gemeld. liggende het perceel van het oogenblik der toewijzing af aan. Voor rekening en gevare en schade van den kooper.________________________________________________________

   ________________________________ ________________________________
   artikel twee
   Het te veilene perceel kan door den kooper in genot en gebruik worden aanvaard, dadelijk bij de geldelijke toewijzing._______________________________________________________
   Ten saak van den kooper komen de rijksgrondlasten, van het perceel, sedert den eersten January laatstleden. Alsmede de dijk en polderlasten waarvan de billesten na dato dezer zullen worden uitgegeven.___________________________________________________________
   _________________________________ ________________________________
   artikel drie
   Het perceel wordt aan den kooper geleverd en overgedragen.vrij van alle hypothecaire en andere verbanden en op en met zoodanige eigendomsregten als hetzelve door de verkooper verkregen of wel laatst bezeten is geweest, Zonder van die regten iets uittezonderen, met alle lasten en bezwaren die daarop gevestigd zijn of nader mogten blijken te bestaan, Zullende de verkooper in zijne kwaliteit, tot geene vrijwaring hoegenaamt, wegens hem onbekende lasten of verborgene gebreken van het verkochte gehouden zijn. terwijl aan den kooper bij de voldoening van den koopprijs zullen worden overgegeven. alle voorhanden zijnde brieven of de schulden van eigendom. Zonder tot de levering van ontbrekenden verpligt te zijn.________
   _________________________________ ________________________________
   artikel vier
   De veiling en verkooping geschieden ten aanzien van de regten, uitgestrektheid, omvang, aard, strekking, belending, sectie, nummer en maat van het kadaster. lasten en belastingen geheel voetstoots. Zonder in iets dienaangaande gehouden te zijn._______________________
   _________________________________ ________________________________
   artikel vijf
   Onafhankelijk van den te bedingen koopprijs zal de kooper binnen acht dagen met de toewijzing ten behoeve van den verkooper en ten kantore van den notaris over dezen verkoop
   Staande moeten betalen veertien ten honderd van de door hem uitgeloofde kooppenningen , om daaruit te vinden en betalen de regten van Zegel, registratie en overschrijving de kosten van bekendmaking der verkooping de kamerhuur, het afslagersloon. de verdiensten des notaris en alle verdere onkosten geene uitgezonderd.
   _________________________________ _________________________________
   artikel zes
   De kooppenningen zullen moeten worden betaald voor of uiterlijk op zes weken na de toewijzing aan handen van den verkooper, tegen overgifte aan den afschrift der processen verbaal van veiling en toewijzing, hetwelk aan den kooper zal verstrekken zoo tot bewijs van eigendom als tot leverantie van de kooppenningen __________________________________
   Na verloop van gezegden betalingstijd zal de nalatige kooper onmiddellijk na aanmaning verbeuren eener boete van tien ten honderd boven den koopprijs en ten zijnen laste en schade tot de voldoening van een en ander dadelijk worden genoodzaakt.______________________
   Terwijl in dien de toewijzing van het perceel zal zijn geschied aan meer dan een persoon, dezelve wel te zamen, doch ook niet minder ieder afzonderlijk en voor het geheel zullen aansprakelijk zijn. Onder afstanddoening aan het voorregt van schuldsplitsing_____________

   ________________________________ ________________________________
   artikel zeven
   De kooper zal gehouden zijn, om des gevorderd tot waarborg voor de kooppenningen en onkosten dadelijk bij de eindelijke toewijzing te stellen twee bekende in gegoedde borgen, ten genoege van den verkooper. dewelke volstaan zullen worden zich solidair. Onder afstand van de voorregten van uitwingenen en schuldsplitsing te hebben verbonden tot betaling der kooppenningen en onkosten bij aldien de kooper daarin nalatig mogen blijven. En ingeval van het stellen van borgen door den herverkooper van den kooper mogt worden gevorderd en hij daaraan niet konde of wilde voldoen zal het perseel dadelijk in herveiling worden gebragt._____________________________________________________________________
   _________________________________ ________________________________
   artikel acht
   Indien de kooper in gebreke mogt blijven, de kooppennigen en onkosten op de bepaalde tijden en wijzen te voldoen. Zal de verkooper het regt hebben tot de herveiling van het perceel over te gaan zonder dat het noodig zal zijn, den kooper door een bevel of andere soortgelijke acte, alvorens in gebreke te stellen en welke herveiling zal geschieden op dezelfde wijze en voorwaarden, waarop deze veiling geschiede en nadat de gebrekigen kooper daarvan acht dagen te voren zal zijn kennis gegeven.____________________________________________
   _______________________________ _______________________________
   artikel negen
   In geval van herveiling door nalatigheid van den kooper veroorzaakt, zal het voordeel hetwelk daardoor mogt ontstaan door de verkoopster worden genoten en de schade, door den gebrekigen kooper moeten worden geleden en door hem aan den verkooper binnen veertien dagen na de opgaaf der schade moeten worden vergoed.______________________________
   _______________________________________ _______________________________________
   artikel tien
   De voorloopige toewijzing heeft plaats bij inzet, opbod en verhooging en de verkooping bij afslag. De verkooper bedingt dat al die eene som biedt het reeds of laatstgeboden bod, zooveel verhoogd terwijl hij die het hoogste bod doet inzetter is en het uitgeloofde trekgeld
   geniet, die daarentegen even als de verhoogers hun bod moeten gestand doen, tot na de finale gunning of tot dat het bod is verhoogd geworden. Zullende de verhoogingen worden aangenomen tot en met dingsdag voor de eindelijke toewijzing.________________________
   De biedingen, verhoogingen en mijning moeten geschieden door bekende en van blijkbare gegoedheid zijnde personen.____________________________________________________
   _________________________________ ________________________________
   artikel elf
   De kooper die voor een ander heeft gehandeld zal gehouden zijn, zijnen lastgever te noemen en door denzelven den koop te doen aannemen of eene behoorlijke volmagt moeten overleggen om aan Zijne verklaring te worden vastgehecht en dat dadelijk bij de toewijzing of bij afzonderlijke acte binnen vier en twintig uren daarna te verlijden bij gebreke waarvan de kooper wordt gehouden voor eigene rekening te hebben gehandeld._____________________
   ________________________________ ________________________________
   artikel twaalf
   De inzetter zal voor trekgeld genieten centen honderd van de inzetsom, en de verhoogers een tiende gedeelte van de door hen gedane hooging.____________________________________
   Voorschreven trek en verhooggeld, zal dadelijk na de toewijzing door den kooper. Zonder korting van den koopprijs of de kosten van verkoop in artikel vijf bepaald, aan den verkooper moeten worden gerestitueerd.___________________________________________________   ________________________________ ________________________________
   artikel dertien
   Indien de afslager zich verspreekt, zal hij zich mogen herhalen en indien bij het opbieden of afslaan twee of meer personen tegelijk bieden of mijn roepen. Zoodanig dat daarover twijfel of verschil ontstaat, zal het perceel op nieuw worden opgeveild of afgeslagen. Zonder tegenspraak van iemand, alles ter beslissing van den notaris over dezen verkoop staande.____
   _______________________________ _______________________________
   artikel veertien
   De inzetter, hoogers, kooper, borgen en verkooper zullen ten opzigte van den verkoop onderworpen zijn aan de regtbank te Gorinchem en verstaan worden, woonplaats te hebben gekozen ten kantore van den ondergeteekenden notaris op den Langendijk._______________
   ____________________________ ____________________________
   Bewijs van Eigendom
   Het te veilene perceel is aan de lastgeefster Aagje van Baaren en hare beide minderjarige kinderen Arie en Aantje Pals, te zamen aan en toebedeeld, en in eigendom aangekomen, bij acte van boedelscheiding, op den twaalfden December achttien honderd twee en veertig, voor den te Meerkerk gevestigden notaris Gerrit Bodde en getuigen te Gorinchem verleden, behoorlijk geregistreerd en overgeschreven ten kantore der hypotheken te Gorinchem den zestienden December achttien honderd twee en veertig, deel zes en twintig, nummer zes en veertig._____________________________________________________________________
   Op voorschreven voorwaarden wordt ter inzetting of voorloopige toewijzing opgeveild._____
   Een perceel weiland , gelegen in den polder Muisbroek onder de Gemeente Giessennieuwkerk belend ten oosten Gijsbert Stek, ten westen Cornelis Romeijn, ten zuiden de achterwetering en ten noorden de heer Baron d’ Ablaing van Giessenburg : bij het kadaster bekend in Sectie A. onder nummers 388, weiland, dertien roeden tien ellen.____________________________
   In 1259, weiland, een bunder veertien roeden veertien ellen.___________________________
   Tezamen groot een bunder zeven en twintig roeden vier en twintig ellen._________________
   Ingezet door Cornelis Romeijn. bouwman, wonende onder de Gemeente Giessendam.voor de som van twee duizend gulden.___________________________________________________
   En heeft dezelve na gedane voorlezing alhier geteekend.______________________________
   ___________________________________________________________________________C . Romeijn._______________________________________
   Zijnde de ten deze verschenen personen aan mij notaris bekend._______________________
   In deze acte zijn doorgehaald twee woorden in den achttienden regel van boven der laatste bladzijde.___________________________________________________________________
   Aldus in het openbaar gedaan en verleden ten tijde en plaatse, door, voor en in tegenwoordigheid van als in den hoofde dezes is gemeld, en na gedane voorlezing is deze minute proces verbaal die onder bewaring van mij notaris gebleven is, behoorlijk geteekend door den heer verkooper in zijne kwaliteit, de getuigen en mij notaris.___________________

   J.D.C. van Slijpe
   M. Kooijman
   W.J.U. van Roosendaal
   L.G. van Aken

   Notaris
   Geregistreerd


   De ondegeteekenden.__________________________________________________________
   Aagje van Baaren. zonder beroep wonende te Nederslingeland, weduwe van Eimert Pals, voor zichzelve als moeder en wettige voogdesse over Arie Pals en Aantje Pals, minderjarige kinderen bij haar door wijlen haren genoemden man, in echte verwekt.
   Adriaan van Baaren,bouwman, wonende mede te Nederslingeland in betrekking van toeziende voogd over genoemde Arie en Aantje Pals.________________________________
   Verklaren bij deze te volmagtigen den heer Johannes Diederik van Slijpe, Burgemeester der gemeente Giessennieuwkerk, wonende aldaar. Speciaal om hunne personen te vertegenwoordigen bij de openbare veiling of inzetting in definitieve toewijzing en verkooping van het navolgend onroerend goed aan hen in prive en qualiteit toebehoorende, te. weten.______________________________________________________________________
   Een stuk weiland gelegen op den polder Muisbroek in het Vlietsweer onder de gemeente Giessennieuwkerk, strekkende van halven dwarssloot van den heer Baron d Ablaing van Giessenburg. Zuiden aan tot halve wetering, kadastraal bekend in de SectieA, onder nummers
   388 en 1259 tezamen groot een bunder zeventwintig roeden vierentwintig ellen, daarbij alle zoodanige konditien en voorwaarden te maken als dezelve gemagtigde in het belang van de ondergeteekende zal noodig oordeelen, de kooppennigen te ontvangen en daarvoor te quiteeren vrijwaaring te beloven, alle tot de uitvoering dezes gevorderd, wordende acten en processen verbaal te reekenen en verlijden, en daarbij domicilie te kiezen en in het algemeen ter zake voormeld, alles verder en meerder te doen en verrigten wat noodig zijn en vereischt worden zal, alles met magt van substistutie onder belofte van goedkeuring en bekrachtiging en verband als volgens de wet.___________________________________________________
   Geteekend te Nederslingeland, den twaalfden Maart 1800 zes en vijftig.__________________


   Aagje van Baaren
   Adriaan van Baaren


   Deze voor echt erkend en gehecht aan eenen minute proces verbaal van inzetting, op den tienden April 1800 zes en vijftig voor den ondergeteekende notaris en getuigen te Nederslingeland verleden.


   J.D. van Slijpe
   M. Kooyman
   W.J.U. van Roosendaal
   L.G.van Aken

   Notaris

   Geregistreerd te Gorinchem den elfden April1800 zes en vijftig deel een en dertig folio elf recto van met in….. ontvangen tachtig cent voor regt met de 38 opcenten eene gulden tien en een halve cent een blad zonder renvooyer
   5 De ontvanger
   F 1. 10,
   Seeleer
  Geboren 24 aug 1820  Giessen Nieuwkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats 
  Geslacht Mannelijk 
  Overleden 21 feb 1912  Homewood, Illinois Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats 
  Begraven Memorial Gardens te Homewood, Illinois. Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats 
  Persoon-ID I218599  Alblasserwaard
  Laatst gewijzigd op 22 jun 2015 

  Vader Voorouders Gijsbert Baltuszn van Baaren,   geb. 20 feb 1775, Giessendam Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats,   ovl. 01 okt 1849, Neder Slingerland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats  (Leeftijd 74 jaren) 
  Moeder Voorouders Aantje Ariesdr Verhoek,   ged. 23 sep 1781, Molenaarsgraaf Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats,   ovl. 25 feb 1851, Neder Slingerland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats  (Leeftijd ~ 69 jaren) 
  Gezins-ID F40262  Gezinsblad  |  Familiekaart

 • Grafstenen
  Grafzerk Adriaan van Baaren
  Grafzerk Adriaan van Baaren
  Begraven Op memorial Gardens te Homewood, Illinois